top of page
Jakkasamudram
Annaswamy family
Deshpande
Arni
Tagat+5
Preface

Aska

Kurwadi+2
Beldona
Goukhana
home-button.png
Received from
T.G. Ramachandra Rao
Cavale
Hari Pant
Kowleekar
Kambaynallur
Melmandhi
Palangamahal
Pandurangi
Rubbugundaikar
Revenue
Krishna Rao
Rubbugundaikar
Sabnavis
Savarnurkar
Semmengudi
Sripathy
Tagat
VN Rao
Gotras
bottom of page