top of page
home-button.png
Tips & Taboos 7
  • जीव नाहीते जंतूला अग्गीं मारताने, तंटा करताने.

  • गायीला काठी काढून मारताने.

  • झुरळेला मारताने. (पाल्लवपुरमांत घरांत झुरळे भरून असेल॑. तेला मारताने म्हणतील॑).


लांब किडूला (सरप म्हणून सांगताने म्हणतील॑) मारताने. नागदोष येऊन जाईल म्हणतील. (पल्लवपुरमांत अम्च॑ घरांत लांब किडु भरून वागत असेल॑. तेंच तीन चार, चोक्कोट-नाग, पाणीच (तण्णि-पांबु), वललै, कट्टुविरियन, पच्चै/कण-कोत्ति (हिरव॑/डोळे-टोंचाच॑) म्हणून असल॑. चोक्कोट म्हणाच अम्च॑ घरांत होत. कवलाच घर न्होका, कवलाच खाले जात असेल॑. ते चावलतर॑ स्वर्ग (नरक ये असूया अम्च॑ कर्माजोक्त॑) निश्चय म्हणतील॑. तेच गुण॑ कट्टुविरियनालईं. ते हिरव॑ आहेकी, त्यज तोंड सूंईंस्क॑ असेल॑, डोळे टोंचूनटाकल॑ म्हणतील॑. मी पहिलेच एक दोनदा लिव्हलोहें - रुब्बलते पीठेच.

 

वीदिविडंगनांत नारळी झाडाव॑र बसून कोवळ॑ कोवर॑/खोबरे पाणी पीवूया म्हणिंगट्लतेम्हा एक हिरव॑ लांब किडु होत॑. तेला पाव्हून मी भींगलों - खाले भोईव॑र म्हणजे मी भींगट्लासना. तेवढ॑ उंच झाडाव॑र बसलतेकरतां नंखर भेंच. ते मला पाव्हून भींगल॑. शेवटी ते मझ॑ हातांत्सून निसरून खाले पडूनगेले.

 

अण्कि एकदा (तेयीं वीदिविडंगनांतच) पाष्टे वेळ बागांत गेवडिशेंगा तोडाला गेलों. वेळू (bamboo) घालून एक गोठास्क॑ करून त्यजव॑र वेल अग्गीन सोडलसतील॑. नित्य भाजी - गेवडिशेंगा, गोर्धनशेंगा, बडतिशेंगा, भेंडी, वांगी, वाळवरंकायि वगैरा वगैरा - तोडून संपाक. गेवडिशेंगाच वेल म्हणून धरलतर॑ ते एल हिरव॑ लांब किडु ! समेच ते सोडूनटाकलों म्हणींगा. लांब किडु मारना.

 

-विंचू (scorpion) घरांत भरून असेल॑. उन्हाळा दिवस कवलाव॑रसून खाले तेम्ह-तेम्हा पडेल॑. ते चावना, परंतू त्यज पूंसापटीस सूंईंस्क॑ एक असेल॑. त्यजवाटे बडिवूनटाकेल॑. उदंड सूळ होईल. एक निमिषांत सूळ व॑र व॑र वेघून जाईल. विंचूच वडील भाऊ एक आहे, नाडुवाक्किळि म्हणतील. विंचूस्क असेल, परंतू त्यज बच्छान उदंड मोठ॑ असेल॑. तोंडावाटे धरींगून विंचूस्क॑ पूंसावाटे बडिवेल॑. पोणावांटा समेच व॑र जावांतेच॑. ये दोनीलायीं दृष्टी व॑र पडलतर॑ समेच मारूनटाकतील॑.

आज एवढ॑ पुरे. अण्कि येऊया. मी वा अ.  

 

राजाराम रामचन्द्रन
30-09-2015

......Save DM

Write DM......

       

  • Jeev nayeetha janthoola aggi maarthaane, thanta karthaane.

  • Ghaayeela kaati kaadun maarthane.

  • Jhuralaala (cockroach) maarthane. ((Pallavapuramaantha gharaantha jurala barun asala, thela maarthaane manthila).

Laamba kidula (snake) - sarapa manu saangthaane manthila maarthane, naag dosha yevun jaayila manthila (Pallavapuramaantha amcha gharaantha laamba kidu barun vaaghatha asala. Thentha theen chaar, chokkata naaga, panicha (thanni paambu), vazhalai, kattu virian, pachchai/kan koththi (hiruva/dhole tonchaacha) manu asala. Chokkota manaacha amcha gharaantha hotha. Kavalaacha ghar nahoka, kavalaa kallee jaatha asala, thae chavalthra swarg (naraka yi asuya amcha karmajoksa) nischaya manthila, Thaecha guna kattuvirianaalayi. Thae hiruva aheki thyaaja thonda sooyiska asala, dhole tonchuntakila manthila. Mee payillacha aek dhon dha livloyen - rubbalthe peetacha  

Veedhividanganaantha naarli jaadaavora basun kovla kovraacha (tender coconut) paani pivuya maningitlathemma aek hiruva laamba kidu hotha; thela paavun mee bheengaala - kalle bhoyeere manje mee bheengitlaasna, thevda uncha jaadaavora basalthakarthaan nankara bhen cha - thae mala pavun bheengaala, sevti thae maja haathaanthasun nisurun kalle padungela.
 
Aniki aekadha (theyi Veethividanganaantha cha) paashte vela bhaagaantha gevdi senga thodaala gelon. Velu (bamboo) ghalun aeka ghotaaska karun thyaaja vora bela aggi sodlaasthila. Niththe baaji - gevdi senga, gordhan senga , badthi senga, benda, vaangi, vaalavarangai, vagairah vagairah - thoduna sampaak, gevdi sengaacha bela manu dharlathra thae aek hiruva laamba kidu! Samacha thae sodun taklon maninga. Lamba kidu maarnaa.

Vinchu (Scorpion) gharaantha barun asala. Unaala dhivasa kavalaa vorsun kalle themma themma padala. Thae chaavna paranthu thyaaja poosaa patisa sooyiska aeka asala, thyaaja vaate badivuntaakala, udhanda soola hoila, aek nimishaantha soola vora vora vegun jaayila. Vinchoocha vadil bhavu aeka ahe, Nanduvaakkili manthila, vinchooskacha asaka paranthu thyaaja bachchaan udhanda motta asala. Thondavaate dharingun vinchooska poosavaate badivala, ponaavantaa samacha vora jaavanthecha. Yeh dhoneelayi dhrishtivora pallathra samacha maruntakthila.

Aaje evda puray, aniki yevuya, mee vaa a.

Rajaram Ramachandran

30-09-2015

bottom of page