top of page
home-button.png
Tips & Taboos 6


वयेंत थोरळेंकडे मर्यादाविणी बोलांव॑. तेनी काय विचारलतरीन जवाब द्यांव॑. 

मी दहावांत वाचताना अम्च॑ गांवाला मझ॑ मामीच वडील भाऊ मद्रासांत्सून आल्होते. तेनी थोर संस्कृत पंडित. संस्कृत प्रोफसरविणी होते. तेच समय मझ॑ मद्रास मामाईं आल्होते. मझ॑ मामाला एक दंडक॑. अम्ही लेंकरांना अवडनाते कोणतरीन पंतोजी घराला आलतर॑, अम्हाला ओठाकिवून तेनाला नमस्कार करा म्हणटाकून त्यंचकडे "यो मझ॑ भाचा, तुम्ही कयतरीन विचारा" म्हणतील॑. अत्ता मला बलावून मामीच भावाला नमस्कार कर॑ म्हणट्ले. मी करलों. तुम्ही कायतरीन विचारा. काय सांगतों पाव्हूम्हणे, म्हणट्ले. तेनी मला अस्कीं विचारास्क॑, काय वाचतोस॑, कोण्त शाळेंत वाचतोस॑, संस्कृत काढिंगट्लायस्का (काढिंगट्लाहेस्का), स्पेषल तमिळ का, अस्कीं विचारले. मी संस्कृत काढलों म्हणून सांगिट्लों. तेनी "बरोर॑, तुझ॑ नाव रामचंद्रा न्होका, रामचंद्राला विग्रह-वाक्य सांगे(सांग) पाव्हूम्हणे" म्हणट्ले. मी संस्कृत नव्वींतच काढलों असलतरीन, मी सांगिट्लों, "रामा एव रामा: , यस्य चंद्रा: इति रामचंद्रा:" तेनाला फार संतोष. तेवढ्यांशी सोडले नाहीते. "अर्थ कळ्ळ का ?" म्हणट्ले. "रामा म्हणजे चांगुळपण॑, पौर्णमी दिवस॑ असाच चान्नस्क॑ चांगळ॑ असाकरतां रामचंद्र म्हणतात" म्हणट्लों. तेनी मझ॑ मामाकडे, "पोर षाणा आहे" म्हणट्ले. मला कस॑ कळ्ळे ? शाळेंत शिकून दिले का ? नाही. अण्कीं (अण्खीं) विग्रह-वाक्य पतोरी आलों नाही. तेम्हा कस॑ ? मी शाळेच पुस्तक वाचतोंकी नाहीकी, कुमुदम, विकटन हे अग्गीन एक अक्षर सोडनास्क॑ वाचूनटाकन॑. एकदा कुमुदमांत॑ हे कोण्की लिव्हलोते, मझ॑ नांव न्होका, मी सये ठींगट्ल्होतों, सांगूनटाकलों. ते बरोर॑, मलाईं चांगुळपणालीन उदंड दूर॑. मस्करि(मस्किरि/मष्किरि)-चित्रकार (कारटूनिस्ट) शंकर घालाच चित्रास्क मी असेन॑. तेम्हा ये नांव कस॑ ? मी उजून पुण्यावाचन करून घरांत मिळिविंगिट्ल दिवस राम नवमी. त्यज करतां मला ते नांव ठिवले.

 

रजाराम रामचन्द्रन
30-09-2015

 

......Save DM

Write DM......

Vayaantha thorlaankada maryaadhaa vini bholaanva. Theni kaaye vichaarlathiri jawab dhyaanva. 

Mee dhavva vaachthaana amcha ghaanvaala maja mamicha vadil bhavu Madrasaanthasu ale hothe. Theni thor Samskrith pandit, Samskrith professor vini hothe. Thecha samaya maja Madras mamayi ale hothe. Maja mamala aeka dhandaka, ami lenkrana avadnaatha - konthtri panthoji gharaala althra, amaala otaakivun thenala namaskara kara mantaku thyaanchkada 'yo maja bhaacha, thumi kaayithri vichaara' manthila. Aththa mala bhalaavun mamicha bhaavaala namaskara kara mantle. Mee karlon. Thumi kaaythiri vichaara, kaye sangtho pavumna mantle. Theni mala aski vichaaraaska, kaaye vaachthosa, kontha shaalaantha vachthosa, Samskrith kaadingitlaayska, special Tamil ka, aski vichaarle. Mee Samskrith kaallo manu saangitlon. Theni 'barora, thuja naanva Ramchandra nahoka, Ramchandraala vighrah vaakya saange paavumna' mantle. Mee Samskrith navveenthacha kallo, asalthri, mee saangitlon, 'Rama aeva Raamaha, yasya Chandraha ithi Ramachandraha'. Thenala paar santhosha. Thevdyaansi sodle nahitha, 'Artha kalalka?' mantle. 'Rama manje chaanglupana, pournami dhivasa asaacha chaannaska chaangle asaakarthan Ramchandra manthaatha' mantlon. Theni maja mamakada 'pora shaanaa ahe' mantle. Mala kasa kalla? Shaalaantha sikun dhileka? Nahi, aniki vighrah vaakya pathori alon nahi. Themma kssa? Mee shaalcha pusthaka vaachthonki nahiki, kumudam, vikatan he aggi aek akshar sodnaaska vaachuntaakina. Aekdha Kumudamaantha he konki livlothe, maja naanva nahoka, mee saye teengitlothon, saanguntaaklon. Thae baro, malayi chaanglupanaalayi udhanda dhoora. Maskari chitrakara (cartoonist) Sankar ghaalaacha chitraaska mee asana. Themma yeh naanva kasa? Mee ujun punyavaachanana karun gharaantha milivingitla dhivasa Rama Navami, thyaaja karthan mala thae naanva tivle.

 

Rajaram Ramachandran

30-09-2015
 

bottom of page