top of page
home-button.png
काळ बदलत॑का, नाही, लोके बदलतातका ? 2

In this series of 11 narratives RR takes us through  the "then and now" of things. 

मी अठींगून पाह्तों. 1950-1960 वर्षांत अग्गीन लोक॑ कस॑ होत॑ ? अत्ता कस॑ आहेत॑ ? सांगिट्लतर॑ "कलि काळ" म्हणतील॑. कां, तेम्हाहीं कलि काळच होत॑. लोक॑ एकाल-एक मिळून बसून करत होते ; सोयरेधायरे केवढ॑ अन्योनविणी होते ? अत्ता काय झाल॑ ? ते काळांत एक गांवांत्सून अण्कीएक गांवाला समाचर कळिवणे उदंड श्रम होत॑. टेलिग्राम पाठिवाला वीदिविडंगनांत्सून चार मैल नन्निलमाला चालून जाम॑. पल्लवपुरमांत्सून पांच मैल तिरुवारूराला जाम॑. टेलिफोण ? तेलाईं तेवढेच॑ - पोस्ट ऑफीसाला जाऊन पैसे बांधूनटाकून घंटे-भर-घंटे (घंटानुघंटे)  बसलसाम॑. केम्हा लैन मिळतेकी तेम्हाच बोलाला होईल॑. नाहीतर॑ नंखर पैसे जाईल॑. अम्च॑ गांवांला टेलिग्राम पाठिवाम॑ म्हणजे, जास्ति पैसे बांधाम॑. कां म्हणजे, एक मनुष नन्निलमांत्सून की तिरुवारूरांत्सून की काढींगून येईल॑. चोक्कोट समाचार म्हणजे ते मनुषाला सर्भराय कराम॑. कागद॑ ? आरंभांत अग्गीन पोस्ट-मॅन चालून येतील॑. एक पोस्ट-ऑफीसांत्सून अण्कीएक पोस्ट-ऑफीसाला कागदाच पिशवी काढींगून एक मनुष - तेनाला "रण्णर" म्हणतील॑ - वेग वेगान॑ चालून (पळून) जाऊन देतील॑. 

एवढ॑ कष्ट काळांतीन घरांत॑ काहीं विशेष म्हणजे अस्के सोयरेधायरेलाहीं समाचार कळिवून मिळून बसून हांसून मष्किरींत॑ संतोषांन विशेष-वाव चालल॑. वराड/लग्न म्हणजे पुढे-मागे दहा दिवस घर जय जे जे असल॑. 

 

अत्ता काय झाल॑ ? समाचार कळिवणे उदंड सुलूभ होऊनगेलाहे. टेलिफोण, मोबैल-फोण, sms, e-mail वगैरा वगैरा असूनहीं अम्ही कळिवत नाही (कळिवतनी). कां ? सोज्जी बज्जी खायाला येऊनजातील म्हणून का ? अत्ताअग्गीन केवढ॑दन॑ सोज्जी खातात॑ ? आंग पूरा साखरे, ह्येंत सोज्जी वेगळे का ? बज्जी - रगत मागे पुढे चेंपाला का ? पोणावांटा घरांत कॉफी देईनात॑. कायकी, ज्यूस म्हणून aerated पाणी देऊनटाकतात॑ - ते पीऊन आंगाला आणींगाम॑ का ? मग, कां अम्ही अस॑ आहों ? अम्च॑ मन्न नंखर॑ ल्हान होऊनगेलाहे का (हून्गेल॑ का) ?

बाकी वांचून पड्लसलतर॑ अण्कीएक दिवस॑.

     

Comments :-  

गिरिजा दिनकर :- हे समाचार अत्ता लिव्हाला कारण असेल॑ तरीन, मला काय वाटते म्हणजे, लोके अवश्य बदलून गेलाहेत॑. ते करतां तज पत्ती चिंता भोगून काय मिळणार आहे सांगा ? मनुषाच मन्न अत्ता उदंड ल्हान होऊन गेल॑ (ऊंगेल॑). खर॑ बोल्लतरीन पातेदिना म्हणतात॑.

राजाराम रामचंद्रन :- काहीन कराला होईना. हे काळाच परिस्थिती अस॑ आहे. खेडेगांव म्हणजे काहीन कष्ट नाही. हे चेन्नै मादरी शहरांत॑ घरच॑ आंतच॑ असाला ठिकाण पुरत नाही (पुरतनी). ह्यांत॑ सोयरेधायरे भरूनदन॑ आले म्हणजे कस॑ सांभाळाला होईल॑ ? गिरिजा दिनकर जी, हे लिव्हून ठिवून एक वर्ष होऊनगेले (हूनगेले). आजेच॑ पोस्ट कराला वेळ आल॑.

......Save DM

Write DM......

Mee atingun paathon - 1950 - 1960 varshaantha aggi loka kasa hothe? Aththa kasa ahetha? Saangitlathra, 'kali kaala' mantheela, kaan, themmayin kali kaalacha hotha. Loka ekaala eka milun basun karatha hothe, soyre dhaayre kevda anyonyavini hothe? Aththa kaaye jaala? They kaalaantha eka ghaavaanthasun aniki eka ghanvaala samaachaara kalivna udhanda srama hotha. Telegram paativaala Veedhividangaanthasun chaar mayila Nannilamaala chalun jaavan; Pallavapuraanthasun paanch mayila Tiruvaaruraala jaavan. Telephone? Thelaayin thevdacha - post offisaala jaavun paise baandhuntakun ghante bar ghante baslaasaavan, kemma line milthaki themmaacha bolaala hoyila nahithra nankara paise jaayila. Amcha ghanvaala telegram paativaavan manje, jaasthi paise bandhaavan, kaan manje eka manusha Nannilamanthasunki Tiruvaruraanthasunki kadingu yeyila. Chokkota samaachaar manje they manushaala sarbharaay karanvan. Kaagaza? Aarambaantha aggi post man chaalun yethila. Yek Post offisaanthasun aniki eka post offisaala kaagazacha pisivi kadingun eka manusha - thenaala 'runner' manthila - vega vegaana chalun (palun) jaavun dhethila.

Evda kashta kaalaanthayi, gharaantha kaayin visesha manje aske soyire dhaayirelaayi samaachaara kaalivun milun basun hansu maskarintha santhoshaana visesha vaava chaalala. Varaada/Lagna manje, puda maaga dhaha dhivasa ghara jay jay manu asala. 

Aththa kaaye jaala? Samaachaara kalivina udhanda sulabha hoongela. Telephone, mobile phone, SMS, e'mail vagairaa vagairaa asunayi ami kalivthini, kaan? Sojji bajji kaayaala evun jaathila manun ka? Aththa aggi kevdadhane sojji kaathatha? Aanga poora saakare, entha sojji vegalaka? Bajji - ragatha maaga puda chempaalaka? Ponavanta gharaantha coffee dhethinatha, kaayeki juice manun aerated paani dhevuntakthaatha - they pivun angaala aningaavanka? Mag kaan ami asa ahen? Amcha manna nankara laahna hoongelaka?

Baaki vaanchun pallasalthra aniki eka dhivasa.

Comments :-

Girija Dinakar :- Yeh samachara atha livala karana asalthiri mala kaya vaattha manje, Loka avashya badungeletha, they karthan thaja pathi chintha bogun kaaye milnara aahe sanga. Manushacha manna atha udanda Lana ungela. Karra boleltharapani koni pathe Dina manthath.


Rajaram Ramachandran :-  Kayin karaala hoyna. Yeh kaalcha paristhithi asa ahe. Keda ghavan manje kayin kashta nahin. Yeh Chennai madhiri shaharaantha gharchaanthcha asaala tikaana purthini, yentha soyre dhaayre barun dhane ale manje kasa saambalala hoyila? Girija Dinakar ji, yeh livun tivun eka varsha hoongela, aajecha post karaala vela ala. 

bottom of page