top of page
Tips & Taboos 2
home-button.png

मझ॑ मुंजि तेम्हा आचारे - श्रि. (नोंडि) रामाचारे, मन्नारगुडि हरिध्रनाधि श्रि एम्डण रामाचारे दिलते (देलते) उपदेश :

 1. काल पतोरी तू एक पोर॑ ; आज मुंज होऊन जानव घालिंगट्लांपिरि तू एक ब्राह्मण॑. पोराटिकपण॑ सोडूनटाकांव॑. तू वागाच पाव्हून, बोलाच पाव्हून लोके तुला ब्राह्मण म्हणून कळिंगांव॑.

 2. पाणी की, कॉफी, टी, दूध की हिंस॑ आहेकी पोळत आहेकी, उष्ट करून पीताने. (पहिलेच मी तसच करत होतों. परंतु, डेल्हि गेलांपिरि उदंड श्रम होऊनगेल॑. तेथे अग्गीन कांठ नाहीते पात्रांतच पियाला देतील॑. ते व॑र दूर ठिविंगून पीयाला प्रयत्न करून अंगरका व॑र (अंगरखा व॑र) अग्गि सांडिंगट्लोंयें पहिल॑ पहिल॑. नंतर॑ बरोर करिंगूनसोडलों)

 3. तीन वेळ संध्यावंदन करांव॑. संध्यावंदन करताना उणेपक्षा दहादा गायत्रि मंत्र सांगांव॑. तीसदा श्री नारायण मंत्र सांगांव॑. श्री गायत्रि मंत्र निदान स्पष्टविणी उच्चारण करून सांगांव॑. हळ्ळु सांगुया, मनांतच सांगुया, परंतु बीदींत जाणार अग्ग्यांच कानाव॑र अग्गीं पडास्क॑ वरडून सांगताने.

 4. बाहेर कोठ जावून आलतरीन पांये धुविंगुनच घरांत घूसांव॑. (पल्लवपुरमांत नंखर श्रमच. डोळेंत तेल घालिंगून मझ॑ बापा पाह्त असतील॑. मी डेल्हीला जाऊन पांच वर्ष नंतर॑ गांवाला आलों. तिरुवारूराला मझ॑ काका बंडि काढींगून आल्होते(आल होते). घराकडे जाऊन बंडींत्सून उतरलांपिरि मझ॑ बापा "येप्पा ये" म्हणून सांगिट्ले नाहीते, "जारे जा, गाईचगोठा वाटे आडाकडे जाऊन हात पांये धुविंगून ये" म्हणट्ले. मला नंखर॑ श्रमच होत॑. वेगळ॑ वाट नहोते (न्होते), तसच करलों. वीदिविडंगनांत॑ तेवढे श्रम असना. घरांत पायरी वेघून ओंटा वलांडून, नडुवीईं वलांडून गेलतर॑ लांब रुंद अंगण असेल॑. तेंत(त्यांत) एक थोर पित्तळाच पंचात्रांत॑ पाणी भरून ठिवलस्तील॑, शेदारी एक पित्तळेच तांबेईं असेल॑. पांये धुविंगून वसरि वेघून जाऊया. परंतू, पांचवी पतोरी शाळेंत्सून परतून येताना परसापटीस जाऊन स्नान (अंघोळी) करूनाटाकूनच आंत येऊया)

 5. घट्टि बोलताने, निदान बोलांव॑.

 6. थोरळेंस॑ मर्यादा करांव॑.

 7. घडीघडी (उगोच/उगेच/केम्हा पाह) उष्ट थुंकताने.

 8. पूजा कराला, पूजांतल॑ देवाच प्रतिमा, साळिग्राम अग्गीन शिवाला सोवळेच फडकी नेसिंगांव॑ - भिजिवून काठि/कांबि व॑र की झाडाला बांधून की वाळिवलते फडकी उपयोग करांव॑. घरांतल॑ सोवळे (पट्टू-रेशमा) उपयोग कराला नाही. बापाकडे की, नाही, आचारेकडे की पूजा पद्धती शिकिंगून पूजा करांव॑.

 9. अण्कीन भरून सांगिट्ले. परंतु तुम्हाला श्रम द्याला मला इष्ट नाही.

 

       आज पुरे. अण्खीन येऊया, मी वा अ 

      राजारम रामचंद्रन
      26-09-2015

......Save DM

Write DM......

     

Maja munjhi themma Aachare - Sri (Nondi) Raamaachaare, Mannaargudi Haridhranadhi Sri Emdon Raamaachaare dhilthe upadesa

 1. Kaale pathori thoo aeka pora; aaje munjhe hun jaanav ghaalingitlaampiri thoo eka Brahmana. Poraatikapana soduntakaanva. Thoo vaagaacha paavuna, bolaacha paavuna loka thula brahmana manun kalingaanva.

 2. Paani ki, coffee, tea, dhoodh ki, imsa aheki, polath aheki, ushta karun peethaane. (Payillacha mee thasacha karatha hothon, paranthu Delhi gelaampiri udhanda srama hungela. Theththa aggi kaanta nahitha paathraanthacha pyaala dhetheela, thae dhoora tivingun pyaala prayathna karun angarkavora aggi saandinkitloye payilla payila, nanthara boro karingusodlon).

 3. Theene vela sandhyavandhana karaanva. Sandhya vandhana karthaana una paksha dahaa dha Gayathri manthra saangaanva. Thees dha Sri Naraayana manthra saangaanvan. Sri Gayathri manthra nidhaana spashta vini uchchaaran karun saangaavan, allu saanguya, manaanthacha saanginguya paranthu beedheentha jaanaara aggyaasa kaanaara aggi padaaska vardu saangthaane.

 4. Baayaara kotta jaavun alathri paaye dhuvingunacha gharaantha gusaanvan. (Pallavapuraantha nankara sramacha. Dholentha thela ghaalingun maja bapa paatha astheela. Mee Delheela jaavun paancha varshaa nanthara ghaanvaala alon. Tiruvaruraala maja kaka bandi kadingun alothe, gharaakada jaavun bandeenthasun uthralaampiri maja bapa 'Aeppa Ae' manu saangitle naahitha, 'jaare jaa, ghaayeecha ghotaavaate adaakada jaavun haatha paaye dhuvingun ye' mantle. Mala nankara sramacha hotha, veghla vaata nahotha, thasacha karlon. Veedhividangantha thevda srama asna. Gharaantha paayiri vegun, onta valaandun, naduviyi valaandun gelthra laamba rundha aangana asala. Theththa aeka thora piththalaacha panchaatraantha paani barun tivlaastheela, sedhaari aeka piththalaacha thambyaayi asala. Paaye dhuvingun vasiri vegun jaavuya. Paranthu paanchvi pathori shaalaanthasu parthu yethaana, parsaapattisa jaavun snaan (angoli) karuntaakunacha aantha yevuya).

 5. Ghatti bolthaane, nidhaana bolaanva.

 6. Thorlaansa maryaadha karaanva.

 7. Ghadi ghadi (ugocha/kemma paa) ushta thoonkthaane,

 8. Pooja karala, poojaanthla devaacha prathima, saligrama aggi sivaala sovlaacha padki nesingaanvan - bijivun kaati/kaambi vora ki jaadaala baandhun ki vaalivaltha padki upayog karanvan. Gharaanthla sowla (pattu) upayog karaala nahi. Bapaakadaki nahi aachaarya kadaki pooja padhdhathi sikingun pooja karaanvan.

 9. Aniki barun saangitle, paranthu thumaala srama dhyaala mala ishta nahi.

      Aaje puray, Aniki yevuya...mee vaa a

     Rajaram Ramachandran

     26-09-2015 

bottom of page