top of page
home-button.png
Tips & Taboos 1

मझ॑ आजीम्मा, अम्मा, बापा, मझ॑ ल्हान वयेंत॑ सांगाच उपदेश 

 1. उंबरा वलांडताने

 2. उंबरा वर बसून काहीं खाताने

 3. पाष्टे वेळ नुस्त पोटांत केळे खाताने

 4. पाष्टे उठून दांत घासनास्क॑ काहीं खाऊन पीवून करताने

 5. गांवाला जायाला ठिवलते अण्थूणावर घरांत निजताने

 6. अण्थूणावर निजलास्क॑ काहीं खावून पीवून करताने

 7. ओठाकलास्क॑ पाणी की कॉफी टी की पीताने. बसून पींव॑(पीम॑)

 8. ओठाकलास्क॑ औषध घेताने. बसूनच तोंडांत घालिंगांव॑

 9. जांभाई सोडताना झालतेपूर्त तोंड झांकिंगांव॑.

 10. गावांला निघताना घरचकडे जातों म्हणून सांगताने. जावून येतों म्हणून सांगांव॑

 11. उनू अनू भातांत॑ ताक, दहीं घालिंगताने

 12. रात्रि जेवताना दहीं घालिंगताने. ताकच घालिंगांव॑

 13. उष्ट हातावाटे जेवलते पान काढताने. हात धुविंगून नंतरच काढांव॑

 14. शिंतोडे पडताना गांवाला निघताने

 15. हजामाकडे डोस्के दाखिवूनटाकून स्नान करनास्क॑ काहीं खावून पीवून करताने

 16. हजामाकडे जावून अलतर॑ स्नान करूनटाकून, जानव॑ बदिलिवूनटाकूनच देवपूजाला बसांव॑

 17. ऊंशी वर बसताने

 18. संध्याकाळ नंख कट करताने (कापताने)

 19. बायको पोरी डोस्के उक्कलिंगून  असताने

 20. डोस्के वर तेल ठींगून अर्सा पाह्ताने

 21. दिवा लावलांपिरी पंढ्र॑ पदार्थ - मीठ, दूध, दहीं, ताक, लोणी, तांदूळ॑, वगैरा घेताने

 22. शुक्रवार मीठ घ्याला चोक्कोट वार॑

 23. अवळा, अल॑ (ginger), पाला अयितवार (आदित्यवार) संपाकांत मिळिवणे, खाणे, श्रेष्ट नहो

 24. अयितवार अवळा खाल्लतर॑ गू खाल्लतास्क॑

 25. शनिवार पाला करणे श्रेष्ट

 26. अमावास्य दिवस॑ केळे संपाकांत प्रयोग करणे श्रेष्ट

 27. द्वादशी दिवस॑ अगस्ति उपयोग करणे श्रेष्ट

 28. उष्ट हातावाटे कावळा की, वेगळ॑ कसाल की हांकताने

 29. रात्रीच वेळ पडसावली पाह्ताने

 30. छाडी सांगताने, लटक॑ बोलताने, खर॑ बोलाला प्रयत्न करांव॑

 31. दिवा लावलांपिरि फूल॑ तोडताने

 32. दिवा लावलांपिरि केवडे उडिवताने (?)

 33. एक केळे घेताने

 34. एक वस्त्र नेसून चोक्कोट काम करताने

 35. फूल॑ उडिवताने

 36. हंडा पाल्ते घालताने

 37. आरती एकले धरून करताने

 38. फूल॑ पूजाला विसलून कराम॑

 39. तुलसी विसलताने

 40. पडुका नाहीते स्नान करताने

 41. मंगळारती दोन हातावाटे लावींगताने

 42. कावळा डोस्के वर (डोई वर) बडिवलतर॑ समेच डोस्के वरून स्नान करूनटाकूनच घरांत घूसांव॑

 43. जेवताना उष्ट आंगावर पडूनगेल॑ म्हणजे समेच डोस्के वरून स्नान (आंघोळी/आंग धुवणे) करूनच घरांत घूसांव॑. पुन्हाईं बसताने.

 44. झिंपर॑ डोस्के ठींगून बाहेर जाताने

 45. ओठाकलास्क॑ विंचरिंगताने

 46. संपाक खोलि, जेवाच ठिकाणांत॑ बसून विंचरिंगताने 

 47. शुक्रवार लोणी तावताने

 48. शुक्रवार॑, मंगळवार॑ नंख काटताने

 49. शुक्रवार॑ सुईं(सूंईं) दोरा ओवताने, फडकी शिवताने

 50. दिवा लावलांपिरि सुईं(सूंईं) दोरा ओवताने, फडकी शिवताने

 51. सायंकाळीच वेळ निजताने

 52. मठांत की घरांत की श्राद्ध॑ (शाद्ध॑) पक्ष करतान की, लोके भरून जेवत होते म्हणजे, आचार-लोके उठलांपिरीच अम्ही हात धूईंगाला उठांव॑

 53. असलते समयांत॑, शेवटल॑ पानाला शेवटल॑ पदार्थ (ताक) वाढजोरि अम्ही हात धूईंगाला उठताने

 54. धान (धान्य) व्ह्याच॑ (होयाच॑) जमीनाव॑र चालून जाताने, चप्ली घालींगून चालताने, चप्ली हाती काढींगून चालांव॑ (पल्लवपुरमांत॑ जमीन खाली असताना अडव॑ वाटे जायाला जमीनांत॑ उतरून चालून जाईना) 

 55. धान (धान्य) द्याच जमीना व॑र चप्ली लागताने

 56. जेवताना डाव॑ हात भोईं व॑र रोवताने 

 57. जेवाला बसून गेलतर॑ मधे उठताने

 58. जेवताना दुसरेंच पानांतल॑ उष्ट कायीन काढून खाताने

 59. जेवताना डावे हातावाटे कायीन काढून घालिंगताने. दोन हातीं उष्ट करिंगताने

 60. झालतेपूर्त जेवणे मधे पाणी पीनात असणे श्रेष्ट. जेवून संपलांपिरि पाणी पीवुया. मिरशिंगाच तिक्कट लागूनगेल॑तर॑ वेगळ॑ वाट नाही

 61. जेवलांपिरि समेच निजताने. एक दोन घंटे थांबून निजूया

 62. जेवताना कायीं नोको(नको) म्हणनास्क॑ घाट्लते अग्गि खावूनाटाकांव॑

 63. निदान जेवणे. भरून भरून तोंडांत घालिंगून लोक्कुर लोक्कुर जेवताने

......Save DM

Write DM......

Maja aajimma, amma, bapa, maja laahna vayaantha, saangaacha upadesa

 1. Umbra valaandthaane.

 2. Umbra vora basun kaayin kaathane.

 3. Paashte vela Nustha potaantha kela kaathaane.

 4. Pashte utun dhaantha gaasnaaska kayin kaavun livun karthaan.

 5. Ghaavaala jaayala tivaltha anthunaa vora gharaantha nijthaane.

 6. Anthuna vora nijlaaska kaayin kaavun livun karthaane.

 7. Otaaklaaska paani ki coffee tea ki peethane, basun piyaanva.

 8. Otaaklaaska aushadh gethaane, basunacha thondaantha gaalingaanva.

 9. Jaambaayi sodthaana jaalta poortha thonda jaankingaanva.

 10. Ghaavaala nighthaana gharchaan kada jaathon manun saangthaane, jaanvun yethon manun saangaanva.

 11. Unu unu baathaantha thaaka, dahi ghaalinthaane.

 12. Raathri jevthaana dahi ghaalinthaane, thaakacha ghaalingaanva.

 13. Ushta haathaavaate jevaltha paana kaadthaane; haatha duvingun nantharacha kaadaanva.

 14. Sinthode padthaana ghaanvaala nigthaane.

 15. Hajaamaakada doska dhaakivuntakuna snaan karnaaska kaayin kaavun pivun karthaane.

 16. Hajaamaakada jaavun althara snaan karuntakun Jaanava badhilingutaakunacha deva poojaala basanva.

 17. Oonsi (pillow) vera basthane

 18. sandhyakala nanka cut karthaane

 19. baiko pori dhoska vukklingun asthane

 20. dhoskavera tel theenkun arsa paathaane

 21. Diva laavlaampiri pandra padhaartha - meeta, dhoodha, dhahi, thaaka, loni, thaandhoola, vagairah, gethaane, dhethhane.

 22. Shukravaara meeta gyaala chokkata vaara.

 23. Avla, ala (ginger), paala ayith vaara (Aadhitya vaara) sampaakaantha milivana, khaana sreshta naho.

 24. Aithvaara avla khaallathra .......... khallathaaska.

 25. Shanivaara paala karna sreshta.

 26. Amavaasya dhivasa kela sampaakaantha prayog karna sreshta.

 27. Dwadashi dhivasa agasthi upayog karna sreshta.

 28. Ushta haathaa vaate kaavlaalki veghla kasaalki aankthaane

 29. Raathricha vela padasaoli paathaane.

 30. Chaadi saangthaane, latka bolthane, karra bolaala prayathna karaanva 

 31. Dhiva laavlaampiri pula thodthaane.

 32. Dhiva laavlaampiri kevde udivthaane.

 33. Yeka kela gethaane

 34. Yeka vastra nesun chokata kaama karthane.

 35. Pula udivethaane

 36. Handa paaltha gaalthaane

 37. Aarthi yekle daroon karthane

 38. Pula pooja LA vishulun karaama

 39. Thulasi visalthaane

 40. Paduka nayeetha snanan karthane

 41. Mangakarthi doane(two) haathavaata laingethaane

 42. Kaavlaa doskaavora (doyeevora) badivalthara samacha doskaavorasun snaan karuntakunacha gharaantha gusaanvan.

 43. Jevthaana ushta aangaavora padungela manje samacha doskaavorasun snaan (angoli/aangadhuvana) karunacha gharaantha gusaanvan. Punayi basthane.

 44. Jimpra doska teenguna baayaara jaathaane.

 45. Otaaklaaska vinchringthaane.

 46. Sampak koli, jevaacha tikaanaantha basun vinchiringthane.

 47. Shukravaara loni thaavthane.

 48. Shukravaara, Mangalavaara nankha kaadthaane.

 49. Shukravaara suin dhora ovthaane, padki sivthaane.

 50. Dhivaa laavlampari suin dhora ovthaane, padki sivthaane.

 51. Saayankaalcha vela nijthaane.

 52. Mathaantha ki, gharaantha shaardha (shraardha) paksha karthaanaki, loka barun jevatha hothe manje, aachaar loka utlaampri cha ami haath duingaala utanvan.

 53. Asaltha samayaantha, sevatla paanaala sevatla padhaartha (thaaka) vaadjori ami haath duingaala utathaane.

 54. Dhaan vaayacha zaminaavora chaalun jaathaana, chappli ghaalingun chaalthaane, chapli haathi kaadingun chaalaanva (Pallavapuraantha zameena khaali asthaana adava vaate jaayaala zameenaantha uhrun chaalun jaayina).

 55. Dhaan dhyaacha zameena vora chapli laagthane

 56. Jevthaana daava haatha boyeevora rovthaane.

 57. Jevaala basungelathra madhdhe utathaane.

 58. Jevthaana dusaraancha paanaanthla ushta kaayin kaadun kaathaane.

 59. Jevthaana daava haathivaate kaayin kaadun ghaalingthaane, dhone haathayi ushta karingthaane.

 60. Jaalte poorta jevna madhdhe paani peenaatha asana sreshta. Jevun sampkaampiri paani pivuya. Mirsingaacha thikkata laagungelathra veghla vaata nahi.

 61. Jevlaampiri samacha nijthaane, aeka dhone ghante thaambuna nijuya.

 62. Jevthaana kaayin nokko mannaaska ghaatlatha aggi kaavuntakaava.

 63. Nidhaana jevanva, barun barun thondaantha ghalingun loukara loukara jevthaane.

bottom of page