top of page
home-button.png
Tips & Taboos 12

बाहेर जाताना नंखर॑ नीटविणी जांव॑. तोंड पुसींगून, बेष विंचिरिंगून (केंस असलतर॑ - ल्हान वयेंत असेल॑)- चोखोट घडी करलते धोत्र (वेष्टि), नाही, निजार (निक्कर), अंगरखा घालिंगून जांव॑.

पल्लवपुरमांत एक परीट येईल. केम्हा येईल म्हणून कळना. केम्हा येतोकी तेम्हा फडकी घालतील॑. परतून केम्हा आणल म्हणूनहीं कळना. परंतू, बेष धुवून, घडी करून आणेल॑. तोईं पाह्याला शुद्धविणी पंढ्र॑ धोत्र नेसिंगून येईल (कोणाच धोत्र की !). तो जास्ति बोलना. बोल्ल॑तरीन अम्हाला समजना. येताना जाताना हळ्ळु चालत येईना. फडक्याच गांठोड कक्षांत काढिंगून उडत उडत पळत जाईल, तज गांव पुदुपोत्तूराला, अम्च॑ घरांत्सून दोन मैलाच दूर. मझ॑ बापाला पंढ्र॑ धोत्र (मल म्हणतील), अंगरखाहीं पंढ्र॑, काकाच पंढ्र॑ धोत्र (वेष्टि), पंढ्र॑ अंगरखा. अम्च॑ अग्गीन वेगळ॑ वेगळ॑ रंगाच. तो आलनाही म्हणजे, मी कॉफी निवून घालाच सपाट बूड असाच पात्रांत (डबरा म्हणतील) गनगन असाच विस्तु घालून अंगरखा नंखर॑ घडी बरोर असास्क॑ कराला प्रयत्न करेन॑. ते मागे पुढे असेल॑.

डेल्हींत सांगतील॑, "खाणे अम्च॑ जीव्हाला अवडनास्क॑ असूया (अम्च॑ पोटालाहीं पाह्यिंगांव॑) परंतू, वेषभूष लोकांना अवडास्क॑ असांव॑ म्हणून. हेच अरवेंत म्हणतील "आळ पादि आडै पादि" म्हणून. (मी दोनींतीं पाव पावच॑). 

वीदिविडंगनांत परीट येईना. अम्हीच श्रीवंचियम जाऊन धुवांव॑. वराड-वेव म्हणजे घरापुढे थोर मांडव घालतील॑. आंतल॑ पटीस (false ceilingaaska) पंढ्र॑ धोत्र जवळ-जवळ शिवून अलंकार करलसतील॑. परीटाला याच धोत्र अग्गीन उपयोग करतील॑. धोत्राच चार कोनेंतहीं ल्हान डोबूर (hole) घालून बांधतील॑. काम संपलांपिरी घडी करून कोणाच धोत्रकी त्यंचकडे देऊनटाकतील॑. ते काळांत ते गांवापटीस शामियाना म्हणजे काय म्हणून कळला. मला डेल्ही गेलांपिरीच कळ्ळ॑. वराडाच घरालाहीं तेच. जनन मरण, शुभ अशुभ, तेवढ्यालीं तेच.

आज एवढ॑ पुरे. अण्कीं येऊया मी वा अ. 

राजाराम रामचन्द्रन
08-10-2015

......Save DM

Write DM......

Baayaara jaathaana nankara neeta vini jaanvan, thonda pusingun, besha vinchiringun (kesa asalthara - laahna vayaantha asala)- chokkota gadi karlatha dhothra (veshti), nahi nijaara (nikkara), angarkaa ghalinghum jaavan.

Pallavapuraantha aeka pareeta yeyila, khemma yeyila manu kalna, khemma yethoki themma padki ghaalthila. Parthun khemma anala manunayi kalna. Paranthu besha dhuvun, gadi karun anala. Thoyi paayaala sudhdha vini pandra dhothra nesingun yeyila. Tho jaasthi bolna, bollathiri amaala samjna, yethaana jaathaana allu chaalatha yeyinaa. Padkyaacha ghantoda kashkyaantha kaadingun udatha udatha palatha jaayila, thyaja gaavn Pudupoaththuraala, amcha gharaanthasun dhone mileacha dhoora. Maja baapaala pandra dhothra (mull manthila), angarkaayi pandra, kakacha pandra dhothra (veshti), pandra angarka. Amcha aggi veghla veghla rangaacha. Tho ala nahi manje, mee coffee nivungaalaacha sapaata booda asaacha paathraantha (dabara manthila) gana gana asaacha visthu ghaalun angarka nankara gadi barora asaaska karaala prayathna karana. Thae maaga pudecha asala. 

Delhintha saangthila khaana amcha jeevila avdaaska asuya (amcha potalayi payingaanvan) paranthu vesh bhoosha lokaana avdaaska asanvan manu. Hecha aravaantha manthila 'Aal paadhi aadai paadhi' manun (mee dhoninthayi paav paavacha).

Veethividangaantha pareeta yeyina, amicha Srivanchiam jaavun dhuanvan.Varaada-vaeva manje ghara pude thora maandava ghalthila. Anthla pateesa (false ceilingaaska) pandra pandra dhothra javvala javvala sivun alankaara karlaasthila. Pareetaala yaacha dhothra aggi upayog karthila, dhothraacha chaar konaanthayi laahn dobura (hole) ghaalun baandhthila. Kaam samplaampiri gadi karun konaacha dhothraki thyaanchakada dhevuntakthila. Thae kaalaantha thae gaavaanpatisa shaamiana manje kaaye manun kalna, mala Delhi gelaampiricha kalla. Varaadacha gharaalayin thaecha, janana marana, shubha ashubha thevdaalayi thaecha.

Aaje evda puray, aniki yevuya, mee vaa a

 

Rajaram Ramachandran

08-10-2015
 

bottom of page