top of page
home-button.png

इकडून तिकडून - 8

In these fourteen random episodes RR takes us through various thoughts and places at his own pace. Always delightful and always endearing, come, look through these kaleidoscopic narrations.


मनुष्याच अवयवांत अस्कीन जीवंत असजोरी अवश्य. कान, नाक, डोले, हात, पांये, बोट, पोट अस॑ बाह्येर असाच केवढ॑ अवश्य की, तेवढ॑ आंगच आंत असाचेयीन.  बाह्येर असाचांत पांये, पाऊल उदंड अवस्य. दोन पांये नाहीते मनुष केवढ॑ श्रम भगतात म्हणून अम्ही प्हातों. एकेकालीन दुसरांना श्रम द्यांवांस्क (देमेस्क) अस्त॑. अमच॑ दोन पांयेयीन बरोर आहे म्हणजे अम्ही देवाच दया म्हणींगांव॑.

तिरुवारूराकडे पुलिवलम म्हणून एक क्षेत्र आहे. तेथ॑ एक थोर वेंकटरमणाच देऊळ आहे. पल्लवपुरमांत्सून आरारच आजिम्मा, अम्म, बापा, लेंकरे अस्कीन अठींगिट्लतर ते देऊळाला जातील. कुलदेव वेंकटरमणा. आरारला ते देऊळांतेच जावळ राखिवले.

आरारच आजीम्मा, वये झालतेनी, आरारच अम्मा, तिरुवारूरांत्सून चालूनेच जातील. लेंकरे आजीम्माच मागे पळत पळत जातील. आजीम्मा सांगतील, देव अम्हाला दोन पांये देलाहेत॑, देवाला प्हायाला जाताना नंखर दूरतरीन चालत जांव॑ म्हणून. देऊळाच पुढे बंडी ओठाकिवून देऊळांत घूंसणे तेवढ॑ श्रेष्ट नहो म्हणतील. वास्तवेच. अत्तायीन अम्ही प्हातों, लोक देऊळाच पुढे बंडी ओठाकीव म्हणून उतरून आंत जातात. काय सांगणे !

अण्खी एक. देवाला दर्शन करताना, पह्यिल॑ देवाच पाऊल (पादारविंद) दोनीं प्हाम॑. त्यज नंतर हळ्ळु डोले वर (वोर) प्हात शेवटी मुखारविंदाला दर्शन करांव॑. हेलाच "पादादि केशम" म्हणतील. देवाच पाऊलाला प्हाऊन "देवा, तुमच चरणांत शरण घेट्लोहें, दया करांव॑" म्हणून  नवसींगांव॑. देव अवश्य दया कर्तील, अमच चिंतना बरोर होत॑ म्हणजे. तज नंतर देऊळाला प्रदक्षिणा करताना हळ्ळु, निदान चालून जांव॑. बंडी धराला वेळ होऊनजाईल म्हणून दुसरांना लोटींगून (आराधनातेम्हा तीर्थप्रसादाला पळास्क) पळताने. देवाच चिंतनाच असांव॑, "घराला जाऊन अम्मा करून ठिवलते चिंच भात एक बडिव बडिवांव॑" म्हणून म्हणींगून प्रदक्षिणा कर्ताने.

देवाकडे अम्ही व्यापार कर्ताने. मझ॑ काम बरोर होऊनजावूंदे, मी पाऊलाच वर पाऊल ठिवून अक्रादा प्रदक्षिणा करतों/करतें" अस॑ तस॑ म्हणून. अक्रादा प्रदक्षिणा करूनटाकून देवाला नवसींगुया. चोखट मन्न असून चोखट करणारांस देवाच दयान॑ अस्कीन चोखटेच होईल. ह्यांत दुसर॑ गोष्टेच नाही.   


February 28, 2017

(re-written in DM script by ARV)        


Manushyaacha avyavaantha askin jeevantha asjori avasya. Kaana, naaka, doalay, aatha, paaye, bota, pota asa baayaara asaacha kevda avasya ki thevda aanga aantha asaachayin. Baayaara asaachaantha paaye, paavul udhanda avasya. Dhone paaye naahitha manusha kevda srama bhogthaatha manun ami paathon. Aekekaalin dusraana srama dhyaanvanaska astha. Amcha dhone paayeyin borora ahe manje ami dhevaacha dhaya maningaavan.

Tiruvaaroorakada Pulivalam manun aeka kshethra ahe. Theththa aeka thora Venkatramanaacha dhevula ahe. Pallavapuraanthasun rrcha aajimma, amma, baapa, lenkra askin atingitlathara thae dhevulaala jaathila. Kuladeva Venkatramana. rraala thae dhevulaanthacha jaaval raakivle.

rrcha aajimma, vaye jaalthane, rrcha amma, Tiruvaarooranthasun chaalunacha jaathila, dhone milacha. Baaki loka bandintha jaathila. Lenkra aajimma maaga palath palath jaathila. Aajimma saangthila, dheva amaala dhone paaye dhiletha, dhevaala paayaala jaathaana nankara dhoorathirin chaalath jaanvan manun. Dhevulaa puda bandi otaakivun dhevulaantha gusna thevda sreshta naho manthila. Vaasthavacha. Aththayin ami paathon, loka dhevulaa puda bandi otaakive manun uthrun aantha jaathaatha. Kaaye saangna!

Aniki aeka. Dhevaala darshan karthaana, payilla dhevaacha paavul (paadhaaravindha) dhoni paanvan. Thyaaj nanthara allu dhole vora paatha sevti mukharavindhaala darshan karaanvan. Hyaalaacha 'paadhaadhi kesam' manthila. Dhevaacha paavulaala paavun 'Dhevaa, thumcha charanaantha sharan getloyen, dhayaa karaanvan' manun navasingaanvan. Dheva avasya dhayaa karthila, amcha chinthana borora hotha manje. Thyaaja nanthara dhevulaala pradhakshinaa karthaana allu, nidhaana chaalun jaanvan, bandi dharaala vela hoonjaayila manun dusaraana lotingun (aaraadhana themma theertha prasaadhaala palaaska) palthaane, dhevaacha chinthanaacha asaanvan, 'gharaala jaavun amma karun tivalthe chinch baatha aeka badiv badivaanvan' manun maningun pradhakshinaa karthaane.

Dhevaakada ami vyaapar karthaane, maja kaama borora hunjaavundhe, mee paavulaavora paavul tivun akraadhaa pradhakshinaa karthon/karthen,' asa thasa manun. Akraadhaa pradhakshinaa karuntakun dhevaala navasinguya. Chokkota manna asun chokkota karnaaraansa Dhevaa dhayaana askin chokkotacha hoila. Hyaantha dusara ghoshtecha nahi.

February 28, 2017

bottom of page