top of page
home-button.png

नुस्त असेच -  8

In this set of fifteen writings RR  takes us through some stray thoughts, ideas and events in a casually serious tone   

काल॑ आरार मठाला गेल्होता, त्यज भावोजीच ऊन-मासिका. जामाई संकल्प करले. तेथ॑ तीन श्राद्ध, पारवण॑ अस्कीन ठिवून चालत होत॑. अण्खी एकले, वये झालते, खाले बसाला होईनातेने, कुर्सीवोर बसून अपणाच बापाच श्राद्ध करले, पारवण॑ स्कीन नाही, नुस्त भात ठिवून केले. तेन्हाला उठणे, बसणे, चालणे श्रम होत॑. ऐंशी वये असूया. असलतरीन, श्रद्धाविणी बापाच श्रद्ध करतात की म्हणून संतोषविणी होत॑.

अण्खीएक पटीस एक दंपते बसून होम करत होते. तीन चार आचारे लोक॑ भोंताले बसून मंत्र सांगत होते. होम संपलांपिरी ते दंपतीला तुळसी ब्रिंदावानाच शेदारी कुर्सीवोर बसिवून आचारे लोक मंत्र सांगत कलश तीर्थ प्रोक्षणा करत होते, अभिषेक नाही. शेवटी नंखर तीर्थ दोघदनाच डोस्के वोरयीन अभिषेक करास्क घाट्ले. भोंताले ओठाकलते सोयरे-धायरे ते तीर्थ शिवून अपणाच डोई वोर शिंपडींगट्ले. ते दादिगाच सष्ट्यब्दपूर्ति असेल म्हणून आरारला वाटल॑.

रायांस मंगळारती झालांपिरी, तीर्थप्रसादाला लोके बसले. खाले बसाला होईनातेनाला मेज घाट्ल्होते (कसाला सांगींगांव॑, आरारयीन मेजा वोर जवला म्हणून : आरारला खाले बसून जेवणे श्रम नाही. परंतु, जेऊनटाकून उठाला नंखर श्रम भोगेल॑). पान मांडले, अभिकार करले. खीर नंखर घाट्लांपिरी मीठ, कोसिंबिरि, भाजी, लोण्चे, चित्रान्ना, वरण, वगैरा वाढले. भात घालून समे कढी घाट्ले. "रामा रमण गोविंदा" म्हणून आचारे कोठकी असून सांगाला अस्कीन जेवाला बसले. शंभरी वोर लोके होते. तेम्हा ते दंपतियांच लोंक म्हणींगट्ला आरार, सकलांसयीन दहा दहा रुपे देला. डाव॑ हात उजव॑ हातावोर ठिवींगून आरार घेईंगिट्ला. त्यज नंतर ते दादिगा एक ल्हान पिशवींत एक ल्हान डाग लागनाते लोखंडाच ताट ठिवून देले. आरारलायीन आल॑. (शेवटीच कळ्ळ॑, ते ताट तेवढदनालायीन मिळ्ल॑ नाही म्हणून).

जेवण चांगळ॑ होत॑. उपचार करून गुळ्चीट दोनदा विचारून वाढले. तेवढेच की, आरार पर्तून याव्हांवतेच की ? दहा रुपेयीन ताटयीन देलतेला, ते दादिगाला हुडुकून "अपार संतोष व्हो, तुम्च सष्ट्यब्दपूर्ति का ?" म्हणून विचारला, इंग्ळीषांत॑. तेनी "नो, नो" म्हणून कायकी सांगाला आले. आरार तो बिब्बा झालकी, "हो, भीमरथ  शांति का" म्हणून विचारला. तेनि "no, no, fifty years" म्हणून काय की सांगाला आले. सोडांव॑तेच की आरार. "हो, लग्नाला स्वर्ण जयंती का" म्हणून विचारला. तेनी कन्नडांत काय की म्हणट्ले. शिवा देले म्हणींगतो आरार. बरी वेळ, आरारला कन्नडा शुद्धांग गोत्तिल्ला. त्यांस त्यंच हात धरून "thanks" सांगूनटाकून सरकला.

खर॑ काय म्हणजे, त्यांस पन्नास वर्ष वये झालतामळे तेनी सोयरे-धायरे लोकांना बलावून मठांत होम करून जेवण घाट्लेत॑. 

पह्जेका आरारला ! तेनी कोण्की, आरार कोण्की !                     

(Re-written in DM script by ARV)

Kaale rr aeka Mathaala geloatha, thyaaja bhavojicha oona masika. Jaanvaayee sankalp karle. Theththa theen srardha, paarvana askin tivuna chaalaatha hotha. Aniki aekle vaye jaalthane, kalle basaala hoinaathane, kursivora basun apnaacha baapaacha srardha karle, paarvana askin nahi, nustha baatha tivun kele. Thenaala utna, basna, chaalna srama hotha, ains vaye asuya, asalthirin sradhdha vini baapaacha srardha karthaatha ki manun santhosha vini hotha.

Aniki aeka patisa aeka dhampathe basun homa karatha hothe, theen chaar Aachare loka bonthaale basun manthra saangatha hothe. Homa samplaampiri thae dampathila Thulasi Brindhaavanaa sedhari kursivora basivun Aachare loka manthra saangatha kalasa theertha prokshana karatha hothe, abisheka nahi, sevti nankara theertha dogadhanaacha doskaavorayin abisheka karaaska gaatle. Bonthaale otaakalthae soyre dhaayre thae theertha sivun apnaacha doyee vora simpdingitle. Thae dhadhigaacha Shashtiabdha poorthi asala manun rraala vaatla.

Raayaansa manglaarthi jaalaampiri theertha prasaadhaala loka basle. Kalle basaala hoinaathanaala maeja gaatlothae (kasaala saangingaanvan rrayin maejaavora jevla manun; rraala kalle basun jevna srama nahi, paranthu jevuntakun utaala nankara srama bogala). Paana maandle, abhikaara karle, kheere nankara gaatlaampiri meeta, kosimbiri, baaji, loncha, chithranna, varana, vagairah vaadle.  Baatha gaalun samacha kadi gaatle. Ramaa Ramana Govindha manun Aachare kottakisun saangaala askin jevaala basle, sambarivora loka hothae. Themma thae dhampathyaancha lonka maningitla rr, sakalaansayin daha daha rupaye dhyaala, daava aatha ujava aathaavora tivingun rr geingitla. Thyaaja nanthara thae dhaadhiga aeka laahna pisiveentha aeka daag laagnaatha lokhandaacha thaata tivun dhile. rraalayin ala. (Sevticha kalla thae thaata thevdadhanaalayin milla nahi manun).  

Jevan chaangla hotha, upachaara karun gulchita dhonedha vicharun vaadle. Thevdacha ki. rr parthun yaanvanthachaki ? Daha rupaye yin, thaatayin dhelathaala thae dhaadhigaala udukun, 'apaar santhosha vo, thumcha Shashtiabdha poorthi ka?' manun vicharla, Englishaantha. Theni, 'no no' manun kaayki saangaala ale. rr tho bibba jaalaki, 'Oh, Bhimaratha Shaanthi ka' manun vichaarla. Theni 'no, no, Fifty years' manun kaayki saangaala ale. Sodaavnthecha ki rr. 'Oh, Lagnaala swarna jayanthi ka' manun vichaarla. Theni kannadaantha kaayki mantle. Sivaadhile maningtho rr. Bari vaela, rraala kannada sudhdhaanga goththillaa. Thyaansa thyaancha haatha dharun 'Thanks' saanguntakun sarkala.

Karra kaaye manje thyaansa pannas varsha vaye jaalthaamala theni soyre dhaayre lokaana balaanvun Mathaantha homa karun jevan gaatletha.

Pajjeka rraala!  Theni konki, rr konki !
 

bottom of page