top of page
home-button.png

इकडून तिकडून - 4

In these fourteen random episodes RR takes us through various thoughts and places at his own pace. Always delightful and always endearing, come, look through these kaleidoscopic narrations.

विस्मृते Forgetfulness

विसरणे म्हणाच अस्क्यांसीं असत॑ म्हणून सांगाला नाही. कित्येकदनाला कायीन विसरना, परंतु आरारला विस्मृते उदंड अधीक. पन्नास साठ वर्षापुढे चाल्लते अस्कीन सये असेल, काले परमा तेरमा चाल्लते बोल्लते अस्कीन विसरूनजाईल.

कोठतरीन बाह्येर जाताना मोबैल फोण काढींगून जायाला विसरूनजाईल. पाष्टे वेळ चालून जाताना देव्हाळा (देम्हाळा) दिवस टोपी घालींगून जायाला विसरूनजाईल. टोपी घालींगणारांच कित्येक दंडक असेल, घटिकाला एकदा टोपी आहेका म्हणून शिव्हून प्हाणे, टोपी अस॑ तस॑ पर्तिवणे, एकदा टोपी उचलून पुन्हायीन घालींगणे (खाजींगाला म्हणून नहो) वगैरा. वारांत एक दिवसतरीन टोपी घालींगून जायाला आरार विसरून जाईल. नंखर वेळ/ दूर चालून गेलांपिरी टोपी पर्तिवुया म्हणून प्हायलतर टोपी असना. तेम्हाच कळे, टोपी घालींगून आल नाही म्हणून. 

उपनेत्र घालींगून जाणारांसीन कित्येक दंडक असेल. तेम्हा तेम्हा उपनेत्र काढून पर्तून अडिकिवणे, नाक-सेतु वर (ते काय, ते नाक-सेतु ? वेगळ॑ काहीन नाही, इंग्ळीषांत "नोस-ब्रिड्ज / ब्रिड्ज ऑण द नोस" म्हणतील, तेच नंखर मराठी/ संस्कृत सांगुयाका म्हणून लिव्हलते). अत्ता अम्ही कोण्त भाषांत सोचतों की, अमच भाषा कळनाते लोकांकडे बोलताना नंखर बदलून बोलतों. इंदियन ऑइल एल.पी.जी पह्जे म्हणून फोण करलतर॑ पह्यिलेच रेकोर्ड करून ठिवलता बोलेल "according our records your consumer number is xxxxxx" म्हणून इंग्ळीषांत सांगतील. तेच तमिलांत बोलताना "एंगळ पदिवेट्टिनपडि उंगळ वाडिक्कैयाळरगल एण आगुम xxxxxx". ते "आगुम" म्हणाच शेवटी यांव॑. तेच नोस-ब्रिड्ज नाक-सेतु झाल॑. 

आरार नंखर फिरिवूनटाकला की ? ते तज दंडक. ते नाक सेतु वर अर्सा / उपनेत्र बसून बसून नंखर काळ॑ होऊनगेल॑. खंड होईल, तेम्हा तेम्हा उपनेत्र खाजींगांव॑. 

अत्ता इथपरेच खणी  - आरार बाह्येर निघाच पुढे तोंड पुसींगेल, (केवढदा पुसींगिट्लतरीन तोंड तसे रडगाणा, तेल गळास्क असेल), तेम्हा उपनेत्र काढून कोठतरीन ठेवेल. एक दोन दिवस बाह्येर जाताना ते घालींगाला विसरूनजाईल. डोळेंत अधीक नासाडि काहीं नाही, असलतरीन, नंखर पुस्क पुस्क कळेल. 3, 6, 8, 9 तेवढीन एकास्क कळेल. नंखर दूर चालून गेलांपिरी यथाभ्रांति दंडकाप्रमाणे उपनेत्र उचलून नाक-सेतुकडे खाजींगाला प्रयत्न करलतर, उपनेत्र असना, विसरूनगेलते कळेल.

बादाम अस्कीन खाऊन प्हाणे झाल॑, विस्मृते विस्मृतेच. शाळेंत वाचताना काळ पलगावर एकदा लिव्हलतर विसरना, पुन्हायीन वाचणेच गरद नाही. परंतु, अत्ता ? तुम्ही कोण ? आरार कोठ आहे. तसॆ होऊनगेल !

 

12-01-2017
 

(re-written in DM script by ARV)

Vismarthae (Vismruthae) - Forgetfulness 

Visarna manaacha askaani astha manun saangaala naahi. Kiththekdhanaala kaayin visarna, paranthu rraala vismarthae udhanda adhika. Pannaas saat varshaapuda chaalatha askin saye asala, kaale parma therma challathe bollathe askin visurun jaayila.

Kotathirin baayaara jaathaana mobile phone kaadingun jaayaala visurun jaayila.Paashte vela chaalun jaathaana dhanvaala dhivasa topi gaalingun jaayaala visurun jaayila. Topi gaalingnaaraancha kiththeka dhandaka asala, gatkyaala aekdha topi aheka manun sivun paana, topi asa thasa parthivna, aekdha topi uchlun punayin gaalingna (kaajingaala manun naho), vagairah vagairah. Vaaraantha aek dhivasathirin topi gaalingun jaayaala rr visurun jaayila. Nankara vela/dhoora chaalun gelaampiri topi parthivuya manun paayilthara topi asna, themmaacha kalala aaje topi gaalingun alni manun.

Upanethra gaalingun jaanaaraanayin kiththeka dhandaka asala, themma themma upanethra kaadun parthun adikingna, naak sethu vora (thae kaaye thae naak sethu? Vegla kaayin naahi, Engleeshaantha nose bridge/bridge on the nose manthila, thaecha nankara Marathi/Samskritha milun saanguyaaka manun livalthe. Aththa ami kontha baashaantha sochthon ki amcha baashaa kalnaatha lokaankada bolthaana nankara badhlun bolthon. Indian Oil LPG pajje manun phone karlathra payillacha record karun tivaltha bolala, 'according to our records your consumer number is xxxxxxxxxxx' manun English aantha saangthila, thaecha Tamizhaantha bolthaana, 'Engal padhivettinpadi ungal vaadikkaiyaalargal en aagum xxxxxxxxxxx'. Thae aagum manaacha sevti yaanvan. Thasacha nose bridge naak sethu jaala). 

rr nankara pirivuntaaklaaki? Thae thaja dhandaka. Thae naak sethu vora arsaa/upanethra basun basun nankara kaala hungelaasala, poda hungelaasala, khande hoila, themma themma upanethra uchlun khaajingaavan.

Aththa ithparacha kaani - rr baayaara nigaacha puda thonda pusingala, (kevdadha pusingitlathirin thonda thasacha radgaana, thaela gallaaska asala), themma upanethra kaadun kotathirin tivala. Aek dhone dhivasa baayaara jaathaana thae gaalingaala visurun jaayila. Dholentha adhika naasaadi kaayin nahi, asalthirin nankara puska puska kalala, 3, 6, 8, 9 thevdin aekaska kalala. Nankara dhoora chaalun gelaampiri yathaabraanthi dhandakaa pramaana upanethra uchlun naak sethukada khaajingaala prayathna karlathra upanethra asna, visurungeltha kalala.

Badhaam askin khaavun paana jaala, vismarthae vismarthae cha. Shaalaantha vaachthaana kaala palagaavora aekdha livalthra visarna, punayin vaachnacha gardhini, paranthu aththaa? Thumi kona? rr kotta ahe? Thasa hungela!

12-01-2017
 

bottom of page