top of page
home-button.png

नुस्त असेच -  2

In this set of fifteen writings RR  takes us through some stray thoughts, ideas and events in a casually serious tone 

काल॑, म्हणजे, 17th July 2016, प्रसिद्ध कर्नाटकसंगीत विध्वान श्री सातूर A.G. सुब्रमण्य अय्यराच शताब्दि समारोह मैलापूरांत रंगसुधा हॅलांत चालत होत म्हणून आरार तिकडे गेला. गिंडि पर्यंतीन बस्सांत जाऊन, तिकडून 21G धरून लज़ाला गेला. दोघदनांस बसाला म्हणून होतते सीटांत (कुर्सींत) बसला. बस निघतांतरून बाजू सीटांत बसल्होतते मनुष बोलाला आरंभ केला, "Sir, are you dying ?"(मराला जातांत का तुम्ही ?)" म्हणून. आरारला धक्क वाटल॑, तरीन तमिलांत जवाब देला "नाही, अण्खीन थोडक दिवस लोटुया म्हणून प्हातों). तक्षण आल॑ तज उत्तर. "नको सर, तुम्हाला कित्ती वये झाल॑ सर" पुढे बोलाला आरारला तेवढ इष्ट होत नहोत तरीन, तज मन्न दुखिवताने म्हणून वय सांगिट्ला. तो म्हणट्ला,"तुमचपक्षा चाळीस वर्ष उणे वय मला,   प्हायाला कस आहें म्हणून प्हांत" पह्यिलंदा आरार तला बरोर प्हायला. तज गोष्ट बरोर म्हणून असलतर, तज वय पस्तीस वर्ष असांव॑. पण प्हायाला पन्नास वर्ष की, नाही तजपक्षा अण्खीन नंकर जास्ति की होता. बोड्क॑ डोस्केंत एक दोन केंस मात्र होत॑ तला. आरार बोलनास्क उगे बसला. पुन्हा आरंभ करला तो "सार, पंध्रा वर्षा पसून डै (dye) (अरे, हे डै का उद्देश करला तो, मराच विषयीन बोलतो म्हणून चुकून समजींगिट्ला आरार !) घालत होतो. तजमळे तोंडांत कॅन्सर आल॑ म्हणून डॉक्टर सांगतात. भात गिळाला होत नाही, इडियाप्पम पणीन आंत उत्तरत नाही. एकच सूळ. सहा महिने पसून ट्रीटमेन्ट काढत आहें. अत्तापणीं हॉस्पिटलाच जात आहें.  चार दिवसाला ’parol' देलाहेत॑. आज पुन्हा अड्मिट होम॑. जैलांत असास्क आहे सार. विसरूनजाऊनपणीन  तुम्ही डै घालींगनाकांत.

आरार योचना करला, "डै कराला साध्य कोट्ठ॑ ?" एक समाधान गोष्ट आरार तला देला, "चिंता करनाकांत, बरोर होऊनजाईल". तो उतरला अणी वेगळ॑ मनुष ते ठामांत बसला. केंसाला रंग उदंड दिवस लावलतर डोस्के दुखूया, डोळे सूळ येऊया अस अस्कीन आरार ऐकलाहे, पण कॅन्सर ?, तेयीन गळांत॑ ! असलते विषयांत आरार पंडित काहीन नहो, पण कद्दीन निसर्गाच रंगेच चोखोट म्हणून सांगांव॑. डै करून कां मराम॑ ?

बस अण्खीन थोड पुढे गेलकी नाही, वय झालते एक दंपति बस्संत वेघले. ते बायकोला कायकी आंगाच प्रश्न असास्क वाटल॑ म्हणून आरार उठून तज सीट त्यांस देला अणी ड्रैवराकडे जाऊन ओठाकला. समेच ते दादिगा आराराच जवळ येऊन सांगिट्ले, "फार संतोष सार. मिस्ससाला बुद्धीच थोडक प्रश्न आहे, विस्मृते (विसर्मते) थोडक जास्ति म्हणून केम्हायीन जवळून त्यांस प्हाहींगामते आहे. मी पणीन तुमचस्केच. कोणतरीन बाजु येऊन ओठाकलतर, उठून त्यांस ठिकाण देऊनटाकेन. मला ऐंशी वर्षाच वये, सार. तुम्हाला ?" पुन्हायीन वये का ? खर॑ वयेच बरोर एक वर्ष जोडून "पांच उणे" म्हणून आरार सांगिट्ला, थोड अधीक मर्यादा (बहुमान) वाटूनदे म्हणून. " हो, पंच्याहत्तर का? चोखोट. मझ नाव इष्टिलिंगम व्हो. मी ट्रिप्ळिकेनांत राहतों. सध्याला अडयार-गेटाच जवळ राह्याच लेंकीच घराला आलों. आज प्रदोषम नहोका, ते करतांच कपाळीश्वरर देऊळाला जाउया म्हणून निघलों. देवाच दर्शन दोन निमिषांत होऊनजात॑ तरीन, एक घंटे तिकडे बसलासलतर॑ मनाला निम्मति (शांति) मिळेल. काय म्हणतांत॑ ? अत्ता थोडक वर्षापसूनेच प्रदोषम, हे  ते म्हणून. ते काळांत अस्कीन रथ, उत्सव हे अग्गीनेच. काय म्हणतांत ? आरार बदिल द्याच पुढेच तेनी उतराच ठाम येऊनगेल॑ अणी उतरले.

होय, हे अस्कीन अत्ता अलीकड॑ आरंभ झालतेच. अम्ही बोलाच अस्कीन ऐकत होतते ड्रैवर मी जांव॑ म्हणून होतते ठामाच जवळ मला उतरिवला.   

18-07-2016  

(DM translation by ARV) 

Yesterday, 17th July 2016, rr went to attend the Centenary Celebrations of the noted Carnatic vocalist Sri Sathur A.G.Subramania Iyer at Raga Sudha Hall in Mylapore. Went to Guindy by bus and boarded 21G to go to Luz. Sat on a two seater. As the bus moved ahead, the person sitting by the side started talking. 'Sir, are you dying?'. rr was taken aback but replied in vernacular, 'Ille, innun konja naal pogattumeenu parkkiren,'. Pat came a reply 'vaandaam, Sir. Ungalukku enna vayasaagudhu, Sir?'. Even though rr did not want to prolong the dialogue, rr did not want to hurt the man's feeling and told him his age. The man told, 'Ungalaivida naapadhu vayasu kammi saar enakku, paarunga eppadi irukkennu'. rr looked at him for the first time. For 35 years of age as claimed, he looked much older, say around fifty plus, if not more, with a few strands of hair only on his scalp. rr kept mum. The man continued, 'Sir, padhinanju varshama dye (oh, he spoke about this dyeing, rr thought of dying mistakenly!) adichchikkitturindhen, adhanaale thondaiyile cancer vandirukkunnu doctor solraango, saappadu muzhunga mudiyalle, idiyaappam kooda ulle pogamaattengudhu, ore vali, aaru maasama treatment eduththukkittirukken, ippo hospitalukkuththaan poyittirukken. Naalu naal 'parol' koduththaango, innikku marubadi admit aagunum. Jail vaasam madhiridhaan, Sir, Neenga marandhu poi kooda dye adichchikkaadheenga, Sir'.

rr thought, 'Where is the scope for dyeing?' rr gave him a piece of his mind, 'Kavalaippadaadheenga, sariyaap poyidum'. The man got down, somebody else took his place. rr wondered if applying hair dye continuously over a period of time can result in cancer, rr has heard about head ache, vision problem, etc. but cancer? That too in throat! rr is no authority on the subject. But feels natural colour is better, why dye and die?

As the bus moved ahead an elderly couple got into the bus, the lady seemed to have some problem. rr got up and gave seat to her and moved near the driver. The man came near rr and said, 'Romba thanks, Sir. Mrssukku konjam brainla problem, maradhi jaasthi, adhaan naan pakkaththilendhu paaththukka vendiyirukku. Naanum ungalai maadhiridhaan, yaraavadu pakkaththile vandhu ninnaa ezhundhu idam koduththiduven. Enakku enbadhu vayasaagudhu, Sir. Ungalukku?' Again age? rr told 'minus five' adding one year more to gain additional respect. 'Oh, yezhuvaththaindha? Nalladhu. En peru Ishtilingam ga. Naan Triplicanele irukken. Ippo Adyar Gate kitte irukkira ponnu veettukku vandhirukkom. Innikku pradosham illaiya, adhaan iswaran (Kapaleeswarar) koyilukku pogalaamnu kilambinom. Saamiyai paakkiradhu rendu nimishamdhaan, oru hour ange ukkaandhirundhaa konjam manasukku nimmadhiyayirukkum. Enna solreenga? Ippo konjam varushamaaththan pradosham, adhu idhunnu. Andha kaalaththile yellaam ther, thiruvizha, avvalavudhan. Enna solreenga?' Before rr could say anything in reply, their stop came and they got down.

Yes, these are some recent developments only. The driver who was listening to the dialogue was kind enough to drop rr close to the venue.

18-07-2016 
 

bottom of page