top of page
home-button.png

इकडून तिकडून - 2

In these fourteen random episodes RR takes us through various thoughts and places at his own pace. Always delightful and always endearing, come, look through these kaleidoscopic narrations.

स्थल पुराण म्हणून ऐकलायस्तील. मागे येयाच "स्वय पुराण". क्षमा कराम. 

दीपावली आल॑, गेल॑. दुस्तपारी चार घंटेला उठून पाष्टे वेळ केम्हायीन कराच काम अस्कीन क्रमाविणी करून कॉफी पीऊनटाकून, एक दोन पटाके सोडूनटाकून, पाटावोर बसून अक्षणा करींगून, डोस्केवोर फूलावाटे नंखर चोखट-तेल लावींगून्नंखर भिजून, कोमट पाणींत स्नान करींगून, मीरा पूड घालून डोस्के घासींगून (आहेतेच चार केंस !) जुने धुवलते धोत्र नेसींगून, संध्या करून, देवाला पूजा करून, नव धोत्र नेसींगून, घरांत करल॑ते गूळ्चीट तिखट पदार्थ खाऊनटाकून, नंखर लेह (लेह्य) तोंडांत घालींगून, अब्बाडा म्हणून्पांच निमिष बसूया म्हणजे, नारळीझाड वेघणार येऊन डोस्के खाजींगून ओठाकलते प्हाऊन तला नंखर पैसे देऊन सायंकाळी खायाच घेवींगून जा म्हणजोरी कुप्पावाला येऊन ओठाकेल. तला नंखर पैसे देऊन उद्या येऊन खायाच घेवींगे (तो एक वेळेच येईल) म्हणट्लतेम्हा बाजू घरच लोंक, सून, लेंकरू नमस्कार कराला आलत्यामळे त्यांस दोन निमिष बैस म्हणून, त्यांस विडा देऊन, लेंकराला शंभर रुपे देऊनपाठिवूनटाकून, नंगनल्लूराला आलते थोर मामीला नमस्कार करूनटाकून येऊव दुसरंदा कॉफी पीव्हूनटाकून (संपाक पोणावांटा होऊनगेल॑), तीघदनेयीन के.आर नगर जाऊन वडील बहिणी-भावोजीला दीपावली नमस्कार करून, आशीर्वाद घेयींगून, नंखर वेळ बसून बोलूनटाकून, ह्यज मध्ये बहिणीला "अगे, महालक्ष्मी अंबा माये" गाणे (तेच buffers, ते वेळांत मला तेवढेच कराल झाल॑, बहिणीला नंखर घसा बसल्होत॑, लक्ष्मी पूजा पुढे घालूनटाकांव॑ म्हणून) म्हण म्हणून, घराला पर्तून येऊन जेवूनटाकून बसताना घंटे दोन -अर्ध दीपावली होऊनगेल॑.

तीन घंटेला कॉफी पीऊनटाकून घर नंखर वसार करून, नंखर गुळ्चीट तिखट खावून, आलते नारळीझाड वेघणाराला एक धोत्रयीन खायाच पदार्थयीन देऊन पाठिवूनटाकून, दिवा लावलांपिरी नंखर पटाके सोडून, जेवणे पल्हार नौ घंटेला संपताना पूरा दीपावलि संपूनगेल॑. घंटे दहा.

पाष्टे वेळ येयाच पाऊस आल नाही. वाजिवंत्रीवाला आल नाही, भवति भिक्षां देही म्हणून येयाच ब्राह्मण लोके आल नाहीते, सोयरे-धायरे अधीक लोके आल नाहीते, कित्येकदने फोणांतेच बोलूनटाकले.

 

तेवढेच, दीपावलि होऊनगेल॑. अत्ता इथपर संक्रांतीच. प्हावुम्हणे का ?

मागे लिव्हाच :


गुळ्चीट तिखट पदार्थ करणेपणीं तेवढे श्रम नहो (नंखर स्रमेच), ते देणारांस पिशवींतयीन डब्बांतयीन घालून देणे आहे प्हावा, ते उदंड स्रम. अब्बाब्बा ! हिंग निघून जाईल म्हणतील. तस म्हणजे काय म्हणून अग्गीन विचारताने.

घंटे साडेदहा, पर्तून वाचाला वेळ नाही. आज घालनातर॑, अण्खीएक दीपावलीलाच घालांव॑. चूक भरून असूया, असेल, क्षमा करा.   
 

October 30, 2016  
 

(re-written in DM script by ARV)

Sthala puraana manun aiklaaseelaantha. Maaga yeyaacha 'Suya puraana'. Kshama karaanvan.

Deepavali ala, gela. Dusthyapari chhar ghantela utun, paashte vela kemmayin karaacha kaama askin kramavini karun, coffee pivuntakun, aek dhone pataake soduntakun, paataavora basun akshana karingun, doskaa vora phulaavaate nankara chokkota thael laavingun nankara bijun, komata paanintha snaan karingun, Meera poode ghalun doska gaasingun (ahethacha chhar kesa!), juna dhuvalthe dhothra nesingun, sandhya karun, dhevaala pooja karun, nava dhothra nesingun, gharaantha karlathe gulchita thikkata padhaartha kaavuntakun, nankara lehe thondaantha gaalingun, abbaada manun paanch nimisha basuya manje, naarli jaada vegnaara yevun doska kaajingun otakalthe paavun thela nankara paise dhevun shaankaali yevun khaayaacha gevingun jaa manjori kuppawaala yevun otaakaala, thela nankara paise dhevun udhya yevun khaayacha gevinge (tho aeka velacha yeyila) mantlathemma baaju gharcha lonka, soona, lenkru namaskaara karaala althyaamala thyaansa dhone nimisha baise manun, thyaansa vida dhevun, lenkraala sambar rupaye dhevun paativuntakun Nanganalluraala althe thora maamila namaskara karuntakun yevun dusaraandha coffee pivuntakun (sampaaka ponaavanta hungela), theega dhaneyin KK Nagar jaavun vadeel bahine bhavojila deepavali namaskaara karun ashirwaadha geingun nankara vela basun boluntakun, hyaaja madhdhe bahineela 'aega Mahalakshmi amba maaye' ghaana (thecha 'buffers' thae velaantha mala thevdacha karaala jaala, bahineela nankara gasaa baslotha, Lakshmi pooja puda gaaluntakaavan manun) mane manun, gharala parthun yevun jevuntakun basthaana ghante dhone - ardha Deepavali hungela.

Theen ghantela coffee pivuntakun ghara nankara vasaar karun, nankara gulchita thikkata kaavun, althe naarli jaada vegnaaraala aeka dhothrayin khaayaacha padhaarthayin dhevun paativuntakun, dhiva laavlaampiri nankara pataake sodun, jevna palahara nou ghantela sampthaana poora deepavali sampungela. Ghante dhaha.

Paashte vela yaacha pousa alni, vaajinthriwaala alni, bhavathi bikshaam dehi manun yaacha brahmana loka alnitha, soyre dhaayre adhik loka alnitha, kiththekdhane phonaanthacha boluntakle.


Thevdacha, Deepavali hungela, aththa ithpara Sankaraanthi cha. Paavumnaka?

Maaga livaacha:


Gulchita thikkata padhaartha karna pini thevda srama naho (nankara sramacha), thae dhenaaraansa pisivinthayin dubbaanthayjn gaalun dhena ahe paava, thae udhanda srama, abbabbaa! Hinga nigun jaayila manthila, thasa manje kaaye manun aggi vichaarthaane.

Ghante saade dhaha, parthun vaachaala vela naahi, aaje gaalnathra, aniki aek Deepavali lacha gaalaanvan. Chooke barun asuya, asala, kshama karaa.


October 30, 2016  

bottom of page