top of page
home-button.png

नुस्त असेच -  15

In this set of sixteen writings RR  takes us through some stray thoughts, ideas and events in a casually serious tone   

आरार गेल वार समचार पत्रिकांत वाचलते :

कंचीपुरमांत तीन पोरे, मित्र, एक मांसाहारी भोजनालयाला भूक अटोंपींगाकरतां गेलतेम्हा, वाढनाराला बलावून तीघदनालायीन कायकी कोंबडाच मांस घालून करलत॑ नाव सांगून आण म्हणट्ले म्हणे. तीघदनालायीन एकदम भूकम्हणे. लोक्कुर लोक्कुर अर्ध खाऊनटाकले म्हणे. भूक नंखर अटोपलांपिरी ताट बरोर प्हायले म्हणे. त्यांत अळी भरूर होत म्हणे, अस॑ तस॑ वंकडे तिंकडे हलत होत म्हणे. समे वाढणाराला बलावून दाखिवले म्हणे. तो दुकानदाराला बलावला म्हणे. परंतु, तो बरोर काहीं जवाब देला नाही. तुम्ही खाल्लतेला पैसे देऊनटाकून जावा म्हणट्ला म्हणे. पोरांना राग आल॑ म्हणे. पैसे देऊनटाकून बाह्येर येऊन सरकारी अधिकारीला फोन करूनटाकून ओठाकल्होते म्हणे. तेनी येऊन दुकानांत घूंसून संपाक खोलींतल॑ संपाक प्हायलतर पोणावांटा नासून गेलते प्हाऊन तेवढीन भिरकावूनटाकले म्हणे. संपाक खोलींत कंटाळा भरून होतते करतां सध्या दुकान झांकून, तेवढीन बरोर करून वीस दिवसांत सांगा, अम्ही पुन्हाहीन येऊन प्हाऊन भोजनालय चालिवुयाका नाहीका म्हणून सांगतों सांगूनटाकून निघून गेले. मागे वाचूया.

आरारच डेल्हींतल॑ कार्यालयांत आरारच बरोर अशोक कुमार तन्नन म्हणून एकले काम करत होता. कार्यालयांत एक भोजनगृह होत॑. काय पह्जेकी आणून काम कराच ठिकाणेंतच देऊनटाकतील॑. मुरुगेश म्हणून एक सेलम वाला चालिवत होता. आरारे टी, कॉफी पूर्त घेईंगेल॑, खायाच काहीं घेईना. ब्रेड आहे नहोका, ते मध्ये अर्ध करून, त्रिकोणास्क करून , बज्जीच पीठांत बुचकळून तेलांत तळून देतील. त्यला ब्रेड पकोडा म्हणतील. ते लोकांना उदंड अवडेल. सॉसांत बुचकळून बुचकळून मोच्कु मोच्कु म्हणून खातील. 

एक दिवस तन्नन ते खात होता. त्यांत कीडे, अरवांत "वंडु" म्हणतील, तंबड असेल, भरून होत॑. तो तेयीन मिळून खात होता. कायरे, त्यांत कीडे (हिंदींत बीट म्हणतील) आहे, ते खातोसकी म्हणून आरार विचारला. तो सांगला, "रामाजी, अम्ही तो बक्रा, डुक्र खाणार, बीट काय थोर" अस॑ म्हणून ! 

नंतर॑ एकदा, दहा वर्ष थांबून आरार डेल्हीला गेलतेम्हा कार्यालयाला बाह्येर झाडा खाले चिरून ठिवलते पंडु खाताना वार बडिवून झाडावोरच कुप्पा ताटांत पडलतेम्हायीन तसेच सांगिट्ला. 

मागे लिव्हाच :
लिव्हतानाच एवढ॑ कंटाळा वाटते की,कसतरीन खातात की !


खाणे, पीणे अण्खीएक (हे खाणी मागून), काम केम्हा ? हे लोकांना काम वोरल॑ वेळांतेच (over time) !

चूक भरून असूया, असेल. क्षमा करा.

(re-wrtten in DM script by ARV) 

rr gela vaara samaachaar pathrikaantha vaachalthae:

Kanchipuramaantha theen pora, mithra, aeka maamsaahaari bhojanaalayaala bhooka atobingaa karthaan gelaemana. Vaadnaaraala balaavun theega dhanaalayin kaayki kombdaacha maamsa gaalun karlathae naanva saangun aane mantle mana. Theega dhanaalayin aek dham bhooka mana, loukara loukara ardha khaavuntakle mana. Bhooka nankara atobalaampiricha thaata barora paayle mana, thyaantha ali barun hotha mana, asa thasa vankhda thinkda alatha hotha mana. Samacha vaadnaaraala balaavun dhakhivle mana, tho dhukaandhaaraala balaavla mana. Paranthu tho barora kaayin jawaab dhila nahi, thumi khaallathaala paise dhevuntakun jaava mantlaa mana.  Poraana raaga ala mana, paise dhevuntakun baayaara yevun sarkaari adhikaarila phone karuntakun otaklothae mana.  Theni yevun dhukaanaantha gusun sampak kholeenthala sampaaka paayilthara ponaavanta naasun gelthae paavun thevdin bikaavuntakle mana. Sampaak kholeentha khantaala barun hotha thae karthaan sadhya dhukaan jaankun, thevdin barora karun vees dhivasaantha saangaa, ami punaayin yevun paavun bhojanaalaya chaalivuyaaka naahika manun  saangathon saanguntakun nungele. Maaga vaachuya.

rraacha Delheenthala kaaryalayaantha rraa barora Ashok Kumar Tannan manun aekla kaam karatha hotha.  Kaaryalayaantha aeka bhojan grih hotha, kaaye pajje ki anun kaam karaacha tikaanacha dhevuntakthila. Murugesh manun aeka Salemwala chaalivatha hotha. rr tea, coffee poortha geingala, khaayaacha kaayin geina. Bread ahe nahoka, thae madhdhe ardha karun, thrikonaaska karun, bajjicha peetaantha buchkalun thaelaantha thalun dhethila, thyaala Bread Pakoda manthila, thae lokaana udhanda avdala. Sausaantha buchkalun buchkalun mochku mochku manun khaathila.

Aeka dhivasa Tannan thae khaatha hotha. Thyaantha keede, aravaantha 'vandu' manthila, thambda thambda asala, barun hotha. Tho thaeyin milun khaatha hotha. Kaayere, thyaantha keede (hindeentha 'beet' manthila) ahe, thae khathoski manun rr vichaarala. Tho saangala, 'raamaaji, ami tho bakra dukra kaanaara, beet kaaye thora' asa manun!

Nanthara aekdha, daha varshaa thaambun rr Delheela gelthemma kaaryaalayalaa baayaara jaadaa kalle chirun tivalthe pandu khaathaana vaara badivun jaadaa vorla kuppaa thaataantha pallathemmayin thasacha saangitla.

Maaga livaacha:
Livthaana cha evda khantaala vaadtha ki, kasathirin khaathaathaki!

Khaana, peena, aniki aeka (yeh kaani maagun), kaam khemma?  Yeh lokaana kaam vorla vaelaantha (over time) cha!

Chooke barun asuya, asala, kshama karaa.
 

bottom of page