top of page
home-button.png
Tips & Taboos 23

मांदर॑, कुत्र, गाय, लांब-किडू हेजस्क॑ जंतूला मारताने. लांब-किडू, कुत्र वृत्तांत अगीन एक-दोनदा पह्यिलच रुब्बणे झाल॑. अत्ता मांदराला पाव्हुमणेका ?


कुत्र, गाय, म्हैश अग्गीन आंगाव॑रल॑ मळक॑ अग्गीन तेच होऊन शुद्ध करींगना. अम्हीच त्यजव॑र पाणी ओतून शुद्ध कराम॑. परंतु, हे मांदर॑ आहेकी, उदंड शुद्ध-प्रीया. पाह्याला पळिचशी असल॑. नंखर॑पणीं मळक॑ तजव॑र केम्हाईन असना. ते कस॑ ? तेच होऊन अपणाच जीव्हा वाटे चाटून चाटून शुद्ध करींगूनटाकल॑. उगोच (उग॑च) बसलसताना की, निजलसताना की, आंग पूरा चाटत असेल॑. तेवढ॑ शुद्ध-प्रीय जंतू ते. अपणाच आंग कस॑ पह्जे वांकून पर्तिवून, तेवढ॑ ठिकाणीं तोंडावाटे चाटाला होईल॑ तजान॑. ते जंतू कराच चेष्टा आज पूरा पाह्त असूया (अम्हाला वेगळ॑ काईं काम नाही म्हणजे). अम्च॑कडे लाड करींगाला, अम्च॑ पांयेकडे येऊन अम्च॑ पांयेला लागींगू जाईल॑. परंतु, तेकराच तंटा फार अधीक॑. नंखर सरकलों म्हणजे संपाक खोलींत घूंसून खायाच पदार्थ अग्गीन अम्च॑ पुढ॑ रूच पाव्हूनटाकल॑. 

पल्लवपुरमांत मांदराच उपद्रव अधीक असलास्क मला सय॑ नाही. परंतु, वीदिविडंगनांत मांदराच तंटा उदंड होत॑. घर भरून मांदर॑, मांदराच पिल्लू, एक संसारेच असेल॑. तेला पाह्यिलतरेच मझ॑ आजाला होईना. काठी काढून माराला जातील॑. मारताने म्हणून कोणतरीन सांगिट्लतर॑, तमिलांत "कोन्न पावम तिन्ना पोच्चु" म्हणून मष्किरींत सांगतील॑. पिल्लू अग्गीन धरून एक थोर पिशवींत (गोणीच पिशवी) घालून पळाच पाणीच कालवायी म्हणून एक असल॑, ते वलांडून जाऊन सोडूनटाकून येईन॑. एक वारांत अण्कीएक मांदर॑ पिल्लू घालूनटाकल॑ ; चार-पांच पिल्लू. पिल्लू घाटलांपिरी माय मांदर॑ एक पिल्लूला खाऊनटकल॑ म्हणून सांगतील॑. तेच तज प्रसव औषध म्हण॑. मी पाह्यलते नाही. थोर मांदर॑ पिल्लूला अग्गीन तोंडावाटे उचलींगून एक ठिकाणांत्सून दुसर ठिकाणाला घेऊनजाऊन ठिवाच पाह्यलोहें.

 

ते जंतू मांसाहारी, परंतु, ते तसलते अग्गीन कोणाच समोरीन/सोमोरीन खायना. उचलींगून जाऊन कोठतरीन लप्पून बसून खाऊनटाकून येईल॑. ते करतां मला मांदर॑ म्हणजे एकच कंटाळा.

ते अग्गीन जुन॑ खाणी. अत्ता अम्च॑ घरांत मांदराच तंटा अधीक आहे. कोठ॑ बाळंतपण॑ करींगट्लकी कळ्ना. बाजू घराला आल॑. त्यंच सून बाह्येरल॑ देशांत असणारी. दल्ला बरोर रजांत आली. मांदरालाईं पिल्लूसांलीं उदंड लाड करली. दूध, दूधाच भात वगैरा घालत होती. तेवढ॑ खाऊनटाकून ते मांदर॑ सकुटुंबान अम्च॑ माडीला उडीमारून येऊनजात॑. त्यंच घरांत खाणे, बाकी काम अम्च॑ माडीव॑र करणे. माडी घाण होऊन जात॑. मीईं दवडिवून दवडिवून पाह्तों. तेम्हा पळून जात॑, मागेच पर्तून येऊनजात॑. पिल्लू अग्गीन पांयांत घालींगाच षू आंत बसलास्त॑.

सून गांवाला निघून गेली. अत्ता सासू सासरा मांदराच कुटुंबाच शुश्रूषा करतात. लेंकरे अग्गीन बाह्येरल॑ गांवांत आहेत, काय करतील॑ ? मझ॑ श्रम मला. त्यांचकडे सांगूम्हणे म्हणून म्हणींगट्लोहें, "पिल्लूला अग्गीन लंगोटी (डयापर) घालून सोडा, मायाला सानिटरी नॅपकिन घालून सोडा" म्हणून !

आण्कीन येऊया, मी वा अ.....

राजाराम रामचन्द्रन
29-10-2015

प्रतिक्रीया :-

कंचि भीमराव रवी : खाणी फार नीट आहे. चुम्मणपणांत पसून मांदर॑ म्हणजे परम कंटाळा मला.

 

तुम्च खाणींत ज्ञानिलोकांच संबंध आहे. ज्ञानिलोक॑ त्यंच शिष्यलोकांना दोन विधान पाह्यींगतात म्हणून ऐकलों. एक "मर्जल न्याय", अण्किएक "मर्कड न्याय". माकड लेंकरांस उचलत नाही. लेंकरच॑ घट्टि धरींगून असतम्हा कोठ म्हणजे तेथ॑ उडीमारत जात॑. शिष्यलोक॑ गुरूला घट्टि धरींगून ज्ञान संपादन कराम॑ म्हणाच तत्व. मांदर॑ पिल्लूला तोंडावाटे धरींगून जात्तन लप्पिवून ठिवते. पिल्लूला जत्तन/दत्तन पाह्यींगते हे विधान॑. तसच, गुरु म्हणणार शिष्यलोकांच आवश्य अग्गीन पाह्यींगणे ! तुम्च॑ खाणी मार्जल न्याया बरोर आलाहे ! 

......Save DM

Write DM......

Maandhara, kuthra, gaaye, laamba kidu, hyaajaska janthula aggi maarthane. Laamba kidu, kuthra vriththaantha aggi aek dhonedha payillacha rubbna jaala. Aththa maandharaala paavumnaka?

Kuthra, gaaye, maise aggi angaavorla malaka aggi thaechahun sudhdha karingna, amicha thyaaja vora pani othun sudhdha karaanvan. Paranthu yeh maandhara aheki, udhanda sudhdhapriya. Paayaala palichchisi asala, nankara pini malaka thyaajavora kemmayi asana. Thae kasa? Thaechahun apnaacha jeevaa vaate chaatun chaatun sudhdha karinguntakila. Ugocha baslaasthaane ki nijlaasthaane ki aanga poora chaatatha asala. Thevda sudhdhapriya janthu thae. Apanacha aanga kasa paje vaankun parthivun thevda tikanayin thondaavaate chaataala hoila thaejaana. Thae janthu karaacha cheshtaa aaje poora paatha asuya (amaala veghla kaayin kaam nahi manje). Amchakada laada karingala, amcha paayaakada evun amcha paayaala laagingun jaayila. Paranthu thae karaacha thantaa paar adhika. Nankara sarkalon manje sampaak kolintha gusun khaayaacha padhaartha aggi amcha puda rooche paavuntaakila. 

Pallavapuramaantha maandharaacha upadhrava adhika aslaaska mala saye nahi. Paranthu Veedhividanganaantha maandharaacha thantaa udhanda hotha. Ghara barun maandhara, maandharaacha pillu, aeka samsaaracha asala. Thela paayiltharacha maja aajaala hoina, kaati kadun maaraala jaathila. Maarthaane manun konthiri saangitlathra thamizaantha 'konna paavam thinna pochchu' manun maskarintha saangthila. Pillula aggi dharun aeka thora pisivintha (gunny bag) gaalun palaacha paanicha vaikkaal manu aeka asala thae valaandun javun soduntakun yeyina. Aeka vaaraantha aniki aeka maandhara pillu ghaaluntakila, chaar paanch pillu. Pillu ghatlaampiri, maaye maandhara aeka pillula kaavuntakila manun saangthila, thaecha thyaaja prasava aushadha mana, mee paayilthe nahi.Thora maandhara pillula aggi thondaavaate uchlingun aek tikaanaanthasun dusara tikaanaala goonjun jaavun tivaacha payloye.


Thae janthu maamsaahari, paranthu thae tasaltha aggi konaacha somorayin kaayina, uchlingun jaavun kottithri lappun basun kaavuntakun yeyila. Thyaakarthaan mala maandhara manje aekacha kantaalaa.


Thae aggi juna kaani. Aththa amcha gharaantha maandharaacha thanta adhik ahe. Kotta baalaanthpana karingitlaki kalna, baaju gharaala ala. Thyaancha soona baayaarla desaantha asnaari, dhalla borora razaantha ali. Maandharaalayi pillunsaanli udhanda laada karli, dhoodda, dhoodhaacha baatha vagairah gaalatha hothi. Thevdi kaavuntakun thae maandhara sakutumba amcha maadila udimaarun yevunjaatha. Thyaancha gharaantha kaana, baaki kaam amcha maadivora karna, maadi ghaanun jaatha. Meeyin dhavdun dhavdun pathon, themma palun jaatha maaghacha parthun yevun jaatha. Pillu aggi paayaantha ghalingaacha paadha rakshaa (shoe) aantha baslaastha.


Soona ghaavaala nungeli, aththa sasu saasra maandharaacha kutumbaala susroosha karthaatha, lenkra aggi baayaarla ghaavaantha ahetha, kaaye karthila? Maja srama mala, thyaanchakada sangumna manun maningitloyen, 'pillula aggi langoti (diaper) ghalun sodaa, mayaala sanitary napkin ghalun sodaa' manun!

 

Aniki yevuya, mee vaa a...

Rajaram Ramachandran

29-10-2015

Comments :-

Canchi Bhimarao Ravi : Kahaani phar neet ahe. Chumnapanaanthapasoon mandhar manje parama kantaLa mhala. 


Tumcha kahaneentha gyanilokancha sambandha ahe. Gyaniloka tyanche sishyalokana dhone vidhana paayingthatha manoon aiklon. Ek Marjala nyaya. Ankeka Markata nyaya. Maakada, lenkransa uchalat nahin. Lenkracha ghetti dharingun asthamma, kotha manji thatha udimarat jaatha. Sishya loka gurula ghetti dharingoon gyan sampadana karaama manaacha tatva; Maandhara pilloola thondantha dharingun jathan lapvun thivtha. Pilloocha security paayingtha ye vidhani. Thasech Guru mannar sishyalokancha requirements paayingne! Thumcha kahaneentha marjala nyaya baher aalahe!
 

bottom of page