top of page
home-button.png
Tips & Taboos 15

घरांत देवाच पेटी (साळिग्राम, प्रतिमा, टांक) असलतर॑ सोवळ॑, ओवळ॑ पाह्णे अवश्य.


पल्लवपुरमांत अम्च॑ घरांत सोवळ॑ ओवळ॑ उदंड पाह्तील॑. सोवळ॑ म्हणजे सोवळ॑ ; तेवढ॑ सोवळ॑. मझ॑ आजिम्मा अरुणोदि चार घंटेला परसांत आडाकडे जाऊन हिंस॑ पाणींत स्नान करूनटाकून, सोवळेन॑ भाजून ठिवलते कापि-कोट्टे जर्मन मशीनांत घालून हातेवाटे दळून, अर्क घालून कॉफी पितील॑. हे नित्यपडि. नंतर॑ ओवळ॑ होऊनजातील॑. तेम्हा अग्गीं मझ॑ अम्मा ओवळेंत कॉफी घालून अम्हालास्कीन देतील॑. पुन्हाहीं आठ घंटेला आजिम्मा स्नान करून सोवळ॑ संपाक कराला आरंभ करतील॑. अम्ही लेंकरे अग्गीन शिळे भात होत॑ म्हणजे - दहीं भात, तोळ्लाईंगाला (तोंड लाविंगाला) मांकोट्टे - घालूनटाकून अम्माहीं स्नान करूनटाकून संपाकाच काम, देवाच खोलींतल॑ काम अग्गीन करतील॑.

सोवळ॑ म्हणजे सोवळ॑ ; तेवढ॑ सोवळ॑. अम्हाला अग्गीन जवळ येयाला सोडनात॑. कायतरीन श्लोक॑ सांगत अम्ही जवळ आलतर॑ सोवळेच काठीवाटे भोई व॑र बडिवत अम्हाला दौडिवूनटाकून सोवळेच लुगडे काठीव॑र वाळून घालतील॑.


बापाच पूजा अग्गीन संपलांपिरी अम्हाला अग्गीन पान मांडून वाढतील॑. वाढणे कस॑ ? भात भाजी अग्गीन बरोर वाढतील॑. कालवण॑, सार॑, कढी, पिट्ळे (एकच दिवस तेवढीं नाही, कद्दी काय आहे की, ते. सार पूर्त नित्य असल॑) वाढतानाच तमाषा. ते पाणी (liquid) पदार्थाच धारा पळींतसून अम्च॑ पानांत पडताना पळीलाहीं पानालाहीं संपर्क होताने म्हणून तसच पळी पाल्ते करूनटाकतील॑. (वराडाच घरांत अग्गीन अम्च॑ पानाव॑रेच पळी ठिवून वाढतात॑). ल्हान वयेंत मला तेवढ॑ चूक वाटना, परंतु नंखर॑ थोरळा होलांपिरी, मुख्यविणी डेल्हींत्सून परतूं आलतेम्हा कसकी होत॑. काय अम्मा अस॑ वाढतांत॑ अस॑ म्हणून विचारेन॑. ते तसच रे, मी सोवळेंन आहें. तू ओवळ॑, उष्ट पान, त्या करतां असच वाढांव॑ म्हणतील॑. नंतरच त्यंच जेवण॑. जेवण॑ मला जीर्णाला येऊनजाईल॑, परंतु, ये सोवळ॑ ओवळ॑ जीर्णाला येयाला नंखर दिवस झाल॑.

आज एवढ॑ पुरे. सोवळ॑ ओवळ॑ अण्कीं येऊया, मी वा अ. 

 

राजाराम रामचन्द्रन
12-10-2015

......Save DM

Write DM......

Gharaantha dhevaacha peti (saligrama, prathima, taanka) asalthara sowla, owla paana avasya.

Pallavapuramaantha amcha gharaantha sowla owla udhanda paathila. Sowla manje sowla thevda sowla. Maja aajimma arnodhi chaar ghantela parsaantha adaakada javun imsa paanintha snan karuntakun, sowlaana baajun tivalthe kaapik kotta German machinaantha ghaalun haathaavaate dhalun, arakha ghalun coffee pithila. Yeh nithyepadi. Nanthara owla hunjaathila. Themma aggi maja amma owlaantha coffee ghaalun amaalaski dhethila. Punaayi aat ghantela aajimma snaan karun sowlaana sampaaka karaala aaramba karthila. Ami lenkraan aggi shilaa baath hotha manje - dayeen baath, thond laavingaala (tollaayingaala) maankotta - ghaaluntakun ammaayin snan karuntakun sampaakaacha kaam devaacha kolinthala kaam aggi karthila.

Sowla manje sowla thevda sowla. Amaala aggi javvala yeyaala sodnaatha. Kaayinthri shloka saangatha ami jaavvala althra sowlacha kaativaata boyeevora badivatha amaala dhavuntaakun sowlaacha lugada kati vora vaalun ghalthila.

Baapaacha pooja aggi sampalampiri amaala aggi paana maandun vaadthila. Vaadna kasa? Baatha, baaji aggi borora vaadthila. Kaalvana, saara, kadi, pitla (aekacha dhivasa thevdi naahi, kadhdhi kaaye aye ki, thae, saara poortha nithye asala) vaadthaanacha thamaasha. Thae paani (liquid) padhaarthaacha dhaara palinthasun amcha paanaantha padthaana, palilayin paanaalayin sampark hothaane manun thasacha pali paltha karuntakthila. (Varaadaacha gharaantha aggi amcha paanaavoracha pali tivun vaadthaatha). Laahna vayaantha mala thevda chooke vaatna, paranthu nankara thorla holampiri, mukhyavini Delhinthasun parthu althemma kasaki hotha. Kaaye amma asa vaadthaantha asa manun vichaarana. Thae tasachare, mee sowlaana ahen, thoo owla, ushta paana, thyaa karthaan asacha vaadaanvan manthila. Nantharacha thyaancha jevana. Jevana mala jirnaala yevunjaayila, paranthu yeh sowla owla jirnaala yeyaala nankara dhivasa jhaala.

Aaje evda puray. Sowla owla aniki yevuyaa, mee vaa a.

 

Rajaram Ramachandran

12-10-2015

bottom of page