top of page
Dakshini    Marathi    Recipe 
Lahyanch Vadya
by P.M. Padma Prasad
 • Lahyanch Vadya
Avakkai Lonche
by P. M. Padma Prasad
 • Avakkai Lonche

Methkoot

by P.M. Padma Prasad

 • YouTube

Pokla Ambatbhaji

by P.M. Padma Prasad

 • YouTube

Unda / Goli Bajji

by P.M. Padma Prasad

 • YouTube
Anarsi
by P.M. Padma Prasad
 • Anarsi

Kolavada

by P.M. Padma Prasad

 • YouTube

Karepakach Pitle

by P.M. Padma Prasad

 • YouTube

Hadjod / Pirandai pude

by P.M. Padma Prasad

 • YouTube

Ridge gourd /

Dodki Dosa

by P.M. Padma Prasad

 • YouTube

Avalach Usali

by P.M. Padma Prasad

 • YouTube

उंडा सांबार 

by P.M. Padma Prasad

पह्जत॑ सामग्री


एक ल्हान कप चणाच दाळ
एक मूठ तुरीच दाळ
किसलत॑ नारळ
गूळ, जिरे, मिर्शिंगा, चिंचाच कोळ, हिंग, तेल, मीठ

कराच विध

चणाचदाळ, तुरीचदाळ, जिरे अणी मिर्शिंगा पाणींत भिजिवून ठिवा. चिंच प्रत्येकविणी भिजिवा. भिजलत॑ दाळ, मिर्शिंगा, नारळ अणी मीठ भरडून रुब्बा. कढाईंत तावलत॑ तेलाच बरोर चिंचाच कोळ मिळिवून कढिवा. रुब्बलत॑ दाळांतून थोडक सरकिवून ठिवून बाकीच दाळांतून ल्हान ल्हान उंडा धरा. उंडा धरताना नंखर मीठ अणी हिंग मिळिवून धरा. कढत असाच चिंच पाणींत धरलत॑ उंडा हळ्ळु हळ्ळु बुचकळून घाला. तय्यार होतांतरून उंडा अस्कीन व॑र तरंगून येईल. सरकिवून ठिवलत॑ दाळीच भरड, गूळ अणी आवश्याजोक्त पाणी कढाईंत मिळिवून पुन्हा तावाला सोडा. तिखट अंबट गुळ्चीट अस्सल देशस्थ संपाकाच उंडा सांबार तय्यार !! 

Requirements


1 cup channa dal
Handful of Thurich dal
grated coconut
jaggery, jeera, chillies, tamarind extract, hing, oil, salt 

Method

Soak I small cup channa dal and handful of thuricha dal , jeere and mirsinga. Soak tamarind separately. Grind the soaked dals with chillies, coconut and salt coarsely. Then put oil in a kadai, season it and add tamarind extract and bring it to boil. Then keep a small portion of the dal mixture aside. Make small balls with remaining mixture adding salt and Hing. Put the balls in boiling chincha paani. Balls will start floating once done.Then add the remaining mixture with water. Add jaggery too. Now thikata Ambhatta, gulcheeta unda sambar ready.This is authentic desastha cuisine.

Vrathacha Sampaka
by N. Pandurengan 

व्रताच संपाक

 

अत्ता चालत असाच व्रताच महिनेंत॑ सौ. पद्मा प्रसाद की वेगळ॑ कोण तरीन की व्रताच संपाकां विषीं लिव्हतील म्हणींगून बसल्होतों. पण, कोणालीन हेज व॑र काईं सांगाला नाही वाटत॑. व्रताच महिनेंत॑ मौन-व्रत असाम॑ म्हणींगट्ले की काय की ! परवा नाही, मझ॑ जीव्ह थोड लांबच की, मी सांगतों. घरांत॑ दिवसोडी व्रताच संपाक करतोंनाही तरीन, द्वादशी दिवसी तरीन करतों. मी ल्हान असताना द्वादशी दिवसी मझ॑ अम्मा व्रताच संपाक करत होते. रूच प्रमाद होऊन होत॑. त्यांतून कित्येक पदार्थां विषयीन सांगतों.

 

 

1. दाळीच माठोडा :-   

पह्जत॑ सामग्री :

तुरीच दाळ, मुगाच दाळ, चणाच दाळ, मिरे अणी मीठ.

कराच रीत॑ : तेवढ॑ दाळीन (घरांत कित्ती दने आहेत, तज जोक्त॑ एक की दोन की टेबळ-स्पूण) मिळिवून, एक घंटेच वेळ पाणींत भिजिवांत॑. दोन चमचा मिरे तज बरोर घालांत॑. (रुब्बताना पणीं मिरे घालूया). एक घंटे झाल नंतर  व॑रच पाणी ओतून टाकून मिळिवलते दाळ अग्गीन भरडून रुब्बांत॑. तेल-तवांत॑ एक मोठ्ट॑ चमचा तेल घालून रुब्बलत॑ दाळ घालून, आवश्याजोक्त॑ मीठीन घालून बेष परतिवांत॑. तवाच व॑र झांकणी ठिवून थोड वेळ शिजिवांत॑. मध्य-मध्य झांकणी उघडून पदार्थ बेष मऊ होजोरी परतिवून देत असांत॑. माठोडा तय्यार ! भाताच बरोर (सांभाराच बद्दिल) कालीवून खायाला बेष असल॑.

 

2. बोंडा :- माठोडाला म्हणून रुब्बलत॑ भरडाच ल्हान-ल्हान गोळ तेलांत॑ तळून बोंडा करून तोळ्लावणेस्क॑ (तोंडलावणेस्क॑) खावूया. नाहीतर, बोंडाला दहींत भिजिवून कालवणास्क॑ पणीं खावूया.

 

 

3. उसली, म्हणजे, सुंडल :- हिर्व मूग पाणींत सुमार एक घंटे भिजिवलांपिरी पाणी दूर टाकांत॑. तवांत॑ ऊन केलत॑ तेलांत भिजिवलत॑ मूग, मीठ अणी मिरेच पूड हे सगळीन घालून शिजा जोरी झांकून ठिवांत॑. पूरा शिजल नंतर भाजीच बद्दिल तोळ्लावणेस्क॑ (तोंडलावणेस्क॑) खायाला सुंडल बेष असेल॑.

 

 

4. मुगाच दाळीच सार :- मुगाच दाळ पाणींत॑ बेष कढिवून आवश्याजोक्त॑ मीठीं घालून थोड नित्तळ करांत॑. मिरेच पूडीन जिरेच पूडीन घाट्लत॑ तूपाच फोड्णी व॑रून घालांत॑. तुरीच दाळांत पणीं हे करूया. हेला कट्टु म्हणतात. तूप घालून भातांत कालिवून खाल्लतर॑ लेंकरे नहो, थोरळे पणीं अवडींगून खातील॑ ! साराच बद्दिल की, सांभाराच बद्दिल की हे व्रताच सार करूया.

 

 

5. तिखट मीठ :-

पह्जत॑ सामग्री : (1) एक-एक टेबल-स्पूण तुरीच दाळ, हिर्व मुगाच दाळ अणी चणादाळ. (2) दोन ल्हान चमचा काळ॑ मिरे. (3) आवश्या जोक्त॑ मीठ.

कराच रीत॑    :  सामग्री अग्गीन मिक्सींत घालून बेष पूड करांत॑. तिखट मीठ तय्यार ! दहीं भाताच बरोर की, कट्टु भाताच बरोर की तोळ्लावींगून खावूया.

 

व्रताच संपाक तय्यार. जेवाला या !

Vrathacha Sampaka

 

I was expecting some recipes for the ongoing Vratha masa from Mrs. Padma Prasad or some other members. However non of the members have taken interest in this vratha month. Probably they might have mistaken it for 'mouna vratha month'. But I am a long tongued( jeeva laamba) person. I chose to post some recipe for the Vratha mahina. Though at home we could not observe daily at least on Dwadashi day we can prepare vratha sampaka. In my younger days my mother used to prepare the 'varthacha sampaka' on dwdashi days. It would be very tasty. Some of the dishes I give below:

 

1. Dalisha matoda:

Ingredients: Turdal, moong dal, gram dal, black pepper, salt.

Take all the dals one or two table spoonful according to size of the family. Soak in water for one hour or little more time. Two teaspoonfull black pepper can be added along with the dal or at the time grinding. After one hour decant the water and grind in a mixie into a coarse paste. Take a frying pan add one tablespoon oil and add the paste . Add salt to taste. Saute in the pan and close with a lid. Frequently open the lid and saute the mixer till the mixer become soft. Matoda ready. It can be mixed with rice and taken in lieu of Sambar rice.

 

2.Bonda:

Some portion of the above paste can be set aside and can be prepared small bondas out of it by frying in the oil. The bondas can be used as side dish. Soak some of the bondas in curd. It can be used as Dhaiyanch kalavna.

 

3. Usli or Sundal:

Soak some Green Gram for about an hour and decant the water. Add the soaked gram in hot oil in a frying pan. Add salt and pepper powder. Close with a lid. When the gram is fully boiled serve as a side dish. It is in lieu of Bhaaji.

 

4. Moong dal Saar:

Boil the soaked moong dal and paste it with water and add black pepper powder and jeera powder after frying in a teaspoon of ghee. Add salt to taste. Turdal can be used to prepare this pepper water. This is Khatta.Use ghee for taste. Children would like it. Even adults. This is in lieu of Saar or Rasam.

 

5. Thikkat meet:

Roast Turdal, Green gram dal, gram dal one teaspoon each. Add one or two teaspoOn of black pepper and salt to taste. Grind into powder in a mixie. This can be used as a side dish for curd rice or Khatta bath. 

Varthacha sampak ready. Jevala yah. 

ईडाच गोज्ज॑
Rajaram Ramachandran

नंखर चिंच भिजिवून ठिवा. ईड फार कडू असलतर, चिप्पा काढूनटाका. तेवढ कडू नसलतर, चिप्पानीशी काटूया. फोड्णीला आवश्याजोक्त कढाईंत तेल घालून तावा.   फोड्णीच सामग्री, म्हणजे, मोहरी, उडीदाच दाळ, चणादाळ, मेथी, हिरव॑ मिर्शिंगा, किसलत॑ अथवा लहानविणी काटलत॑ आल॑, तंबड वाळक॑ मिर्शिंगा, हिंग अणी करेपाक हे अग्गीन तावाच तेलांत घाला. फोड्णी फोडताना चिरलत॑ ईड घालून नंखर वेळ भाजा. नंतर पाणी, मीठ अणी हळदीच पूड घाला. ईडाच कडू जोक्त चिंचाच कोळ मिळिवून नंखर गूळ घाला. (दया करून साखर घालनाका). गोज्ज॑ थोड घट्टि असांव॑ म्हणजे शेवटी एक चमच पाणींत मिळिवलते तांदूळाच पीठ घालूया. तांदूळाच पीठ पाणींत विघरिवनास्क तसेच घाट्लतर॑, ते लहान लहान गोळ बांधून गोज्जाच रूच हाळ करूनटाकल॑.      

करेपाकाच पिट्ळे
Rajaram Ramachandran

सामग्री :
धुवून कापडेंत वाळिवलत॑ एक गड्डा(कट्ट॑)  करेपाक.
उडीदाच दाळ, 3 चमच
तुरीच दाळ, 3 चमच
मिरेच दाणे, 10/12
जीरा, 1 चमच
तंबड वाळक॑ मिर्शिंगा, 1
चिंच, लहान लिंबूच एवढ॑
हिंग
मीठ अणी तेल आवश्या प्रकार


रीत॑:- सामग्री अग्गीन तवांतल॑ तेलांत भाजा. निवलानंतर चिंच अणी आवस्याजोक्त पाणी मिळिवून रुब्बा. तवांत मोहरी अणी हिंगाच फोड्णी तय्यार करून तज बरोर रुब्बलत॑ मिश्रण मिळिवून नंखर वेळ बेष कढिवा. घट्टि असलतर॑ अण्खीन थोड पाणी मिळिवा. अवडलतर॑ कढत असताना नंखर गूळ पणीन मिळीव्या. भाताच बरोर मिळिवून खाताना नंखर  चोखट तेल मिळिवलतर॑ रूच बेष असेल.    

Soak little amount of tamarind. If the eeda is very sour, remove the skin and then cut into pieces, otherwise cut with the skin on.   In a kadai (thelthavaa) addOil and add ponni items-kadugu (Mohara/mustard), u.paruppu (udadhaacha dhale), kadalaip paruppu (chane dhale), vendiyum (mehtha),  green chillies, inji (ala/ginger) (grated or small cut pieces, red chillies and hing, karipatta (kareppaaka). When they splutter add cut edacha pieces  and fry for a while, then add water, salt, turmeric powder. According to taste of sourness of eeda add tamarind extract and finally add jaggery (no sugar, please). To thicken the gojju at the end u can add 1 tsp rice flour mixed in water before adding to it, as otherwise the flour would become flour balls and spoil the taste.  

Ingredients:
Bunch of cleaned washed and dried (with cloth) karipatta
3 tsp .Udadhaacha dal 
3 tsp. Toovar dal (chureecha/thureecha dal).
10 to 12 pepper corns
1 tsp.jeera
1 red chilli
small lemon size tamarind
hing
requisite salt and oil.

Method. Add oil in a pan, fry all the above ingredients. When cool grind it with tamarind with adequate water. Now add some more oil in the same pan and add ponni of mustard and hing then add the ground mixture and let it boil well. If it's too thick add some more water.  A little bit of jaggery which is optional, can be added at the time of boiling. While mixing with rice to eat, a tsp of gingely oil would add to the taste (no ghee please).

bottom of page