top of page
Musings VIII
home-button.png

A series of 10 musings by Rajaram Ramachandran (the first in English and the rest in Roman DM) laced with his inimitable flavour. Transcription  into Dakshini Marathi and voice-clip by Ananda Rao Vasishta. 

# VIII

May 1958 मद्रास.

पल्लवपुरमाण्त "मध्व मित्रन" म्हणून एक पंचांग घेत होतों. नंतर॑, "मध्व भक्त बंधू" म्हणून पंचांग आल॑. त्याज नंतर॑, "मध्व बंधू" आल॑. (आज पतोरी अम्ही तेच ठींगट्लोहें. संदेहाला उत्तरादि मठाच पंचांग आहे). त्यज विना "उडुपी पंचांग" म्हणून एकहीं वर्षा-वर्ष बापा घेतील॑. 

 

ते उडुपी पंचांगांत मद्रासांत असाच भरून दुकानाच विवर अग्गीन लिव्हलसेल॑. त्यांत एक P.T. Bell & Co. म्हणून. (पी.टी. बेल & को, म्हणून). ट्रिप्ळिकेनांत असाच॑. वाचाच पुस्तक, नव॑ जुने अस्कीन विकाच दुकान. तेथ जाऊन एक पुस्तक घेंव॑ म्हणून मामाकडे सांगिट्लों. बलाईंगून गेले. मला Wren & Martin (जी.सी. रेन & पी.सी. मार्टिन) इंग्ळीष व्याकरण पुस्तक पह्जेस्क होत॑. मझ॑ पंतोजी A.V. (श्री. ए. वेंकटरामन) सांगिट्ल॑होते, "buy, beg, borrow or steal, you must have this book for next academic year"- "घेतोसकी, भीक मागतोसकी, रीणांत विचारून आणतोसकी, चोरतोसकी, पुढ॑ याच वर्षांत शाळे उघडताना हे पुस्तक असूनच सराम॑". दुकानाच मनुष मद्रासवालेच॑. नाव॑ "पी.टी. बेल" म्हणून कस॑ आल॑ म्हणून मामाला विचारलों. तज नाव॑ पी. तंगमणी (P. Thangamani). तंगांतून "T" आल॑. मणीला इंग्ळीषांत Bell, तेवढेच॑, P.T. Bell म्हणट्ले. पुस्तक जुनेच मिळ्ल॑. अडीच रुपेला. अस॑ ते पंचांगांतल॑ सात दुकान पाव्हूनटाकलों.  

झाल॑. दोन तीन दिवस कस॑ पळाल॑ म्हणून कळ्ळ॑ नाही. गांवाला रात्रीच बंडी वेघांव॑. शेवटी, एकदा उडुपी सुख-निवास जाऊन हिंस पाणी पीऊनटाकून, फ़्रूट-सालड खाऊनटाकून, तसेच कालती स्टोर भोईंचणे-बर्फ़ी घेऊन खाऊनटाकून, कपालीश्वराला पाव्हून नवसींगट्लों. घराला आलों. सायंकाळी मामा एग्मोर स्टेषनाला बलाईंगून गेले.

 

येताना रैल अधिकारी अर्ध टिकट घेटलासुयाकी म्हणटलते मामाकडे सांगींटलों, नहोका. ते करतां मामा मला अर्ध टिकट घेऊन दिले. बंडी निघल॑. चिंगलपेट येताना टिकट चेक करणार अधिकारी आले. मी टिकट दाखिवलों. मला खाले-व॑र पाह्यले. "काय वाचतोस" म्हणट्ले. सांगीटलों. तेवढच॑. "तू फुल-टिकट घेटलसाम॑, अपराध बांधाम॑" म्हणट्ले. मझकडे तेवढ॑ पैसे नहोत॑ -फ़्रूट-सालड भरून खाल्लों नाहीका ? सांगीटलों. "तम्हा, याच स्टेषनांत उतरीवूनटाकन॑" म्हणून धटावले. मी त्यंचकडे, "गेल महेना आलतम्हा पूरा टिकट घेईंगून अलों. परंतु, रैल अधिकारी अर्ध टिकट घेटलसूयाकी म्हणटले. त्यजमळेच अत्ता अर्ध टिकट घेटलों" म्हणून सांगीटलों. तेनी ऐकले नाहीते. समेच मी रडका-रामय्या होऊनगेलों. आजू बाजू बसलते लोके ते अधिकारीला बोलून, पाप पोर॑, सोडूनटाका म्हणटले. "पाव्हूमणे" म्हणून पुढे गेले. पर्तून आल॑ नाही. मी वांचींगटलों. अपराधमु एनिल्ल, अपराधियु नानिल्ल - गेलंदा तेनी अर्ध टिकट घेटलसुयाकी म्हणट्ल-ते-करतां ते मी मझ॑ मामाकडे सांगींट्लामळे तेनी मला अर्ध टिकट घेऊन दिले. विना काहीं काम करनास्क॑ घरांतच बसून खाऊन पीऊन करलों. सात आठ फ़्रूट-सालड वेगळ॑. आंग नंखर॑ फुगलास्क॑ होऊनगेल॑. मझव॑र काय चूक, सांगा. 


दुस्तेपारी नन्निलम स्टेशन (गांवाच नाव, सन्ननल्लूर ) उतरलों. बंडी आल॑होत॑. वेघून घराला - वीदिविडंगन- निघूनगेलों. अम्च॑ गांवेच गांव॑. 
 

May 1958. Madras.

Pallavapuramaantha payilla Madhwa Mithran manun aeka pachanga getha hothe. Nanthara Madhwa Baktha Bandhu manun panchanga ala. Thyaaja nanthara Madhwa Bandhu ala. (Aaje pathori ami thaecha teengitloyen, sandhehaala Uttaradhi Mataacha Panchangayin ahe). Thyaaja vina Udupi Panchangam manu aekayin varsha varsha Bapa gethila.

Thae Udupi panchaangaantha Madrasaantha asaacha barun dukhaanaacha vivara aggi livlaasala. Thyaantha aeka P.T.Bell & Co. manun Triplicanaantha asaacha. Vaachaacha pusthaka, nava juna askin vikaacha dukhaana. Teththa jaanvun aeka pusthaka gyaanvan manun mamakada saangitlon. Balaangun gele. Mala Wren & Martin (G.C.Wren & P.C.Martin) English grammar pusthaka pajjeska hotha. Maja panthoji A V (Sri A. Venkatraman) saangitlothe, 'buy, beg, borrow or steal, you must have this book for next academic year'. Dukhaancha manusha Madraswale cha. Naama P.T.Bell kasa ala manu mamaala vicharlon. Thyaaja naama P.Thangamani, P.Thanga ala T, manila English Bell, thevdacha, P.T.Bell, mantle. Pusthaka junacha milla adeech rupaye la. Asa thae panchaangaanthala saath dukhaana paavuntaklon.

Jaala. Dhone theen dhivasa kasa palaala manun kallanaayi. Ghaavaanla raathri bandi vegaanvan. Sevti aekdha Udupi Sukha Nivas jaavun imsa paani pivuntakun fruit salad kaavuntakun thasacha Kalathi Stores boichanecha burfi gevun kaavuntakuna Kapaaliswarala paavun navasingtlon. Gharaala alon. Shaankaali mama Egmore stationaala balaangun gele.

Yethaana rail adhikari ardha ticket getlaasuyaaki mantlatha mamakada saangitlothon nahoka, thyaa karthaan mama mala ardha ticket gevun dhile. Bandi nigla, Chingleput yethaana ticket check karnaara adhikari ale. Mee ticket dhaakivlon, mala kaale vora paayle, kaaye vaachthosa mantle. Saangitlon. Thevdacha. Thoo full ticket getlaasaanvan, ardha ticket getlaaysa, aparaadh baandhaanvan, mantle. Majakada thevda paise nahotha (fruit salad barun kallon nahoka?) Saangitlon. Themma yeyaacha stationaatha uthrivuntakana manun dhataavle. Mee thyaanchakada 'gela mahina althemma poora ticket geingu alon parantha rail adhikari ardha ticket getlaasuyaaki mantle, thyaajamalacha aththa ardha ticket getlon' manun saangitlon. Theni aikle naahitha. Samacha mee Radka Ramaiah hungelon. Aaju baaju basalthe loka thae adhikaarikada bolun, paapa pora, soduntaka mantle. Paavumna manun pude gele. Parthun ale nahi, mee vaanchlon. Aparaadhamu aenilla, aparaadhiyu naanilla - gelaandha theni ardha ticket getlaasuyaaki mantlathaakarthan, thae mee maja maamaakada saangitlathaamala theni mala ardha ticket gevun dhile. Vina kaayin kaam karnaatha gharaanthacha basun kaavun pivun karlon. Saath aat fruit salad vegla, aang nankara puglaaska oongela. Majavora kaaye chooke, saanga.

Dusthepaari Nannilam Station (ghaavncha naama Sannanallur) utharlon. Bandi alotha, vegun gharaala - Veedhividangan - nungelon. Amcha ghaanvacha ghaanva.

bottom of page