top of page
Musings V
home-button.png

A series of 10 musings by Rajaram Ramachandran (the first in English and the rest in Roman DM) laced with his inimitable flavour. Transcription  into Dakshini Marathi and voice-clip by Ananda Rao Vasishta. 

# V

पुढेच सांगींट्लास्क॑, मी पह्यिलंदा मद्रासाला आलतम्हा May 1958. चाल्लते सांगून तुम्हालग्गीन अण्कीन एक दोन-तीन दिवस कापेन॑ म्हणींगतों.

आजच॑ कापणी :


पाल्लवपुरमांत्सून मझ॑ बापा आले. वीदिविडंगनांत्सून मझ॑ मायआजाहीं आले. 

मझ॑ मामा Odeon तियेटरांत एक इंग्ळीष चल-चित्राला रात्री दुसर॑ डावाला पास आणले. चल-चित्राच नाव Ten Commandments म्हणींगतों. अम्ही आठ दने होतों. मी, मझ॑ बापा, आजा, दोघे मामा, एक मामाच दोघे मेवणे, मला "एन तंगै"ला बलाईंगून गेलते पोर॑. जाताना बस्सांत निघून गेलों. ऊंच श्रेणीच पास. बसाला कुर्सी नीट होत॑. चित्र आरंभ झाल॑. मी पाह्त होतों. समजलका नाहीका ते वेगळ॑ विषय. मझ॑ शाळेंत इंग्ळीष पणीं तमिलांतेच शिकिवून देतील॑. तस॑ असताना इंग्ळीषवाले बोलाच इंग्ळीष मला केवढ॑ समजेल॑ ! अर्ध चित्र झालांपिरी अंथरणे (पर्दा) आल॑. तिरुवावूर प्रभात, बेबी तियेटर्सांत हे वेळांत "सोडा, कळर, सूडाना टी" म्हणून विकत पोरे आंत येतील॑. येथ॑ कायकी शब्द ऐकतेच होत॑. अम्ही बसलते ऊंच श्रेणीमळे, चोक्कोट वेष-भूष घालींगून एकले येऊन "काय पह्जे" म्हणून विचारले. अस्कीन बोलींगून "आठ रोस-मिल्क आण॑" म्हणून मामा सांगीट्ले. नंखर॑ वेळांत थोर-थोर ग्ळासांत रोस-मिल्क आल॑. अस्किदनीं पीलों. केवढ॑ पैसे म्हणून मामा विचारले. सहा रुपे म्हणून तो सांगीट्ला. एक ग्ळास बारा अणे झाल॑. मामाला मन्न॑ नंखर॑ कष्ट झाल॑, असलतरीन पैसे देऊनटाकले. चित्र संपाला वेळ होऊनगेल॑. थोर चित्र. बस काहीं नहोत॑. चालतच घराला आलों. चित्र अवडलका म्हणून बापा विचारले. रोस-मिल्क नीट होत॑ म्हणून म्हणट्लों. मस्तीच॑. घराला येतानाच घंटे दोन. 

दुसर॑ दिवस बापाच बरोर टी.नगर, गिरि रोडांत होतते क्रिस्सम मामा (अम्ही तेनाला तसच बोलींगणे. त्यंच नाव क्रिष्णसवामी राव), मझ॑ बापाच मामा, सुलु मावशीच घराला जाऊन आलों. तेम्हा टी.नगर तेवढ॑ प्राभल्य नहोत॑ म्हणींगतों. मैलापूरेच "मद्रास" म्हणून मला वाटले. 

सायंकाली मामा मला सैकलांत तियसोफिकल सोसैटाला बलाईंगून गेले. तेम्हा जुने रोडक॑ ब्रिड्ज पूर्त होत॑. तेवढ॑ मोठ॑ झाड मी पाह्यलतेच नाही. "अडयार आलमरम" म्हणून उदंड दांडगे असणारांला सांगतील॑, ऐकलोहें.

 

रात्री घरांत अस्कीन बसून बोलत होतों. असलास्क॑ असून कोणकी मझ॑ उजव॑ हाताच कोंपुरांत बळान मारलास्क होत॑. वरडत हात हलीवून शेदारी पाह्यलों. मी भिंतीला टेंकूनच बसलहोतों. हात पाठीमागे ठींगिटल्होतों. मझ॑ मामा "काय रे, काय झाल॑" म्हणून उठून आले. मी एक हातांत ल्हान बोटांत नंख लांब वाढींगटल्होतों. मागे एक प्लग-पॉयिंट होत॑. ते "ऑणांत" असलाहे, मझ॑ नंख तजांत लागून मला षॉक बडिवलाये. मला बडिवलते पह्यिल षॉक हेच. अम्च॑ गामांत मी असजोरी एलक्ट्रिसिटि नाही. चिम्नी तेलाच चिम्नी-दिवा - इंक बॉट्टलांत तेल घालून व॑र झांकणींत॑ फुटक करून वात घालून दिवा. एक दोन हरिकेन-दिवा, तेवढ॑च. मला काय कळल॑ षॉक काय म्हणून. अत्ता कळूनगेल॑.   

Pudacha saangitlaaska mee payillaandha Madraasaala althemmaa May 1958 - chaallatha saangun thumaala aggi aniki aeka dhone theen dhivasa kaapana maningthon.

Ajecha kaapani:


Pallavapuramaanthasun maja bapaa aale. Veedhividangaanthasun maja maaye-aajayin ale. 

Maja mama Odeon theateraantha aeka English chal chithraala raathri dusara daavaala pass andle. Chithraacha naama Ten Commandments maningthon. Ami aat dhane hothon - mee, maja bapaa, aaja, doga mama, aeka mamaacha doga mevne, mala En Thangaila balaangun geltha pora - jaathaana bussantha noongelon. Ooncha shrenicha pass, basaala kursi neeta hotha, chithra aaramba hola. Mee paatha hothon. Samjala ka nahika thae veghla vishaya. Maja shaalaantha English pini Tamizhaantha cha sikun dhethila, tasa asthaana, English wale bolaacha English mala kevda samjala! Ardha chithra jaalaampiri antharaanna (?) ala. Tiruvarur Prabhat, Baby theaters antha hey velaantha 'soda, color, soodaana tea' manu vikatha pora aantha yethila. Heththa kaayiki sabdha aikathacha hotha. Ami basalthe oonchla shrenimala chokkata vesh boosha gaalingun aekla yevun kaaye pajje manun vichaarla. Askin bolingun aat Rose Milk aane manun mama saangitle. Nankara velaantha thor thor glassaantha Rose Milk ala, askadhani pilon. Kevda paise manun mama vichaarle, saha rupaye manun tho saangitla. Aeka glass baarah aane jaala. Mamaala nankara manna kashta ola, asalthiri paise dhevuntaakle. Chithra sampaala vela hoongela, thor chithra, bus kaayin nahotha. Chaalatha cha gharaala alon. Chithra avadlakaa manun bapa vicharle, Rose Milk neeta hotha mantlon. Masthicha. Gharaala yethaanaacha ghante dhone.

Dusara dhivasa bapa barora T.Nagar Giri Roadaantha hoththe Krissam Mama (ami thenaala thasacha bolingina, thyaancha naama Krishnaswamy Rao), maja bapaala Mama, Sulu Mausicha gharaala jaavun alon. Themma T.Nagar thevda praabalya nahotha maningthon. Mylapooracha Madras manun mala vaatla.

Shaankaali mama mala cycleantha Theosophical Society la balaangun gele. Themma juna rodka bridge poortha hotha. Thevda motta jaada mee paayilthecha nahi. Adyar aalamaram manun udhanda dhaandka asnaaraala saangthila, aikloye.

Raathri gharaantha askin basun bolatha hothon. Aslaaska asun konki maja ujava haathaacha kompuraantha balaana maarlaaska hotha. Vardatha haatha alivum sedhari paaylon. Mee bintheela tenkuncha baslothon, haatha paatimaga tingitlithon. Maja mama kaayera kaye jaala manun utun ale. Mee aek haathaantha laahn botaanthaa nanka laamba vadingitlothon. Maaga aeka plug point hotha, thae 'on'antha aslaaye, maja nanka thyaantha laagun mala shock badivlaaye. Mala badivalthe payilla shock hecha. Amcha ghaavaantha mee asjori Electricity nahi, chumni thelaacha chumni dhiva - ink bottle antha thela ghalun vora jaankanaantha putuka karun vaathe ghalun dhiva. Aeka dhone hurricane dhivaa thevdacha, mala kaaye kalala shock kaaye manun. Aththa kalungela.
 

bottom of page