top of page
Musings II
home-button.png

A series of 10 musings by Rajaram Ramachandran (the first in English and the rest in Roman DM) laced with his inimitable flavour. Transcription  into Dakshini Marathi and voice-clip by Ananda Rao Vasishta. 

# II

मी पहिलंदा खेडे गांवांत्सून मद्रासाला 1958 मेंत॑ आलों. दहावी परीक्षा लिव्हल॑होतों. रजांत॑ मद्रासाला आलों. मझ॑ दोन मामा मैलापूरांत होते. खेडे गांवांचा, तेवढ॑ विवर कळना. एकट कोठीन गेलते नाही. नन्निलम, तिरुवावूर, तंजावूर सोडून वेगळ॑ गांव पाह्यलते नाही. उदंड ल्हान असताना एकदा तिरुच्चिरापळि गेल्होतों. 

 

एक वाराच पुढ॑ मझ॑ मामा कागद लिव्हल॑होते, रैल गाडींत॑ असून (गाडींत्सून) खाले उतरून ओठाकल॑ऐस॑, अम्ही कोणी तरीन येऊन तुला घराला बलाईंगून येतों, म्हणूं. रैल गाडींत एवढ॑ दूर, एवढ॑ वेळ बसून आलते नाही. सेकंड-क्ळास म्हणट्ले, बसाला पूर्त कुर्सी असेल॑. मी दहावी लिल॑होतोंकी विना, पाह्याला आठ नौ वर्षाच पोरास्क॑ असेन॑. तेवढेच वाढ॑. मझ॑ पर्ची पाव्हूनटाकून रैल अधिकारी "तू कसाला पूरा टिकट घेटलास॑, अर्ध टिकट घेटलासुयाकी" म्हणून. हींव वाटले, भोईवर निजूनगेलों. पाष्टे एग्मोर येऊनगेल॑ म्हणून कोणकी मला उठिवले.

मझ॑कडे एक फडकाच पिशवी होत॑ - दोन अंगरखा, दोन निजार/विजार एक चौक॑, एक पांघरूण॑ - तेवढच. ते काढींगून खाले उतरलों. थोर गांव॑, थोर ठिकाण॑, चार-पांच रैल गाडी ओठाकल॑होत॑. भरून लोक॑. मला फार आश्चर्य होत॑. खाले ओठाकल॑होतों, कोणतरीन बलाईंगून जायाला येतातका म्हणून. नंखर॑ वेळ झालांपिरी मला भें वाटाला आरंभ झाल॑. तेम्हा एकला येऊन, तुम्हाला कोठ॑ जांव॑ (जाम॑), मी टाक्सींत बलाईंगून जातों, म्हणून बंडी दाखिवला. बाजूच ओठाकल॑होत॑. मागे-पुढ॑ टाक्सींत गेलते नाही. मोटर कारांतेच गेल॑होतों. परंतु, टाक्सींत॑ ? तेहीं एकला ! मैलापूराला नाटु मुत्तु कुमरप्पा मुदली बीदीला जांव॑ म्हणट्लों. हांकणार सांगिट्ला, चिंताच भोगनाका, मी बलाईंगून जातों. एक आजीला अभिरामपुरमांत उतरिवूनटाकून तुम्हाला घरांत सोडतों, जायाच वाटेच॑, अधीक पैसे होईना, म्हणट्ला. उदंड मर्यादाविणी बोलला. बंडींत वेघून बसलों. बंडी निघल॑, कोठ कोठकी गेला. कारांत ते आजीला उतरिवूनटाकून एक दहा निमिषांत मामाच घराला नूंगेला. दोघे मामा ते घरांत होते. एकले टाक्सी ओठाकाच पाव्हून बाहेर आले. मला पाव्हूनटाकून, "तू कसाला टाक्सींत आलास॑, तुला बलाईंगून येयाला विनू गेलाहे" म्हणट्ले. टाक्सीवालाला साडेतीन रुपे देवून पाठिवले. एक घंटेच नंतर॑ विनू आले. रामचंद्रु आला नाही म्हणत॑. नंतर॑ मला कळ्ळ॑, बस्सांत चाळीस पैसे देवून घराला आलासुया, मी साडेतीन रुपे उदंड वेच करिवुनटाकलों म्हणून.

 

 

मागे लिव्हाच :- 


1. मराठींत लिव्हाम॑ म्हणून लिव्हलते. ह्यांत मध्वा संप्रदाया विषय काहीं नाही. समगमाच थोरळे ओपिंगट्लतर॑ असूनदे, नाहीतर॑ पुसूनटाकुया.

2. अण्कीं येऊया, o r u, C a a c a, Na ya Na ni na.

 

Comments:-

पांडुरंगन. N. - ते काळी टॅक्सीला साडेतीन रुपे देलांत. तम्हा इळ्ळग॑ दहा पैसे, धिरडे पंध्रा नाही म्हणजे, वीस पैसे, जेवण॑ 80 पैसे. टॅक्सीला द्याला तुम्हाला मन्न॑ आलकी ! तेच आश्चर्य. अण्कीन लिव्हा अहो. 


राजाराम रामचंद्रन :- मी कोठ॑ पैसे देलों, मझ॑ मामा देले, मला शिवा देत॑. महिना शेवटी वेगळ॑.

राघवेंद्रन भीमराव :- हे वाचताना मी कुंभकोणमांत्सून चेन्नैला गेलते सय येत॑. ते वेळी मला बारा वर्ष झाल्होत॑. बेष लिव्हलाहेंत॑...!   

कंचि रवी :- नीट आहे, जुन॑ चरित्र ! मला तेरा वर्ष असतम्हा मी एकला हैदरबादांतून गुंटकल गेलों. अम्च॑ काका रैल्वे टी-टी-ई. अम्च॑ पोस्ट-कार्ड त्यांस गेल नाही. स्टेशनला कोणीन आले नाहीत॑. डोळेंत पाणी याला आरंभ झाल॑. कसकी पहिल॑ प्ळाट्फोर्मकडे येऊन पंढ्र॑ यूणिफोर्म घालिंगलते मनुषाला विचारलों, अम्च॑ मामाच नाव सांगून. तो लटक॑-फुटक॑ डैरकशन देला. कोण्त-कोण्तकी रैल्वे क्वार्टर्स मध्ये जावून विचारलतर॑, एक बायको खर॑ डैरकशन देली. तजप्रकार कसकी जावून पावलों. काकीमा दिसले. अप्पाडा ! पहिल॑-पहिलंदाच मंत्रालयम यात्रा ते वर्षच॑ (1967) झालते. काका बलाईंगून गेले. मी आंघोळी करून जेवण॑ अग्गीन झालनंतर॑ पोस्ट-मॅन आला. मी लिव्हलते कार्ड (कागद) मझ॑ हातीच मिळाल॑ ! 


गुरुराजन स्रीनिवासन :- जुन॑ काळ अठींगणे का ? बेष आहे.


राजाराम रामचंद्रन :- गांवांत॑ कापणीच समय नहो, हे. असलतरीन मी लोकांस नंखर॑ कापुयाकी म्हणून प्रयत्न करतों.     
 

Mee payillaandhaa kheda ghaavaanthasun Madraasaala May 1958antha alon. Dhavvee pareeksha livlothon, razaantha Madraasaala Alon. Maja dhone mama Mylapooraantha hothe. Kheda ghaavncha, thevda vivara kalna, aekata kotti gheltha nahi. Nannilam, Tiruvarur, Thanjavur sodun vegla ghaanv paayaltha nahi. Udhanda laahna asthaana aekadha Tiruchirapalli ghelothon.

Aeka vaaraa puda maja mama kagadha livlothae, rayl gaadintha asun kalle uthrun otaaklaysae, ami konithri evun thula gharaala balaagun yethon, manu. Rayl gaadeentha yevda dhoora, yevda vela basun althe nahi. Second class mantle, basaala poortha kursi asala. Mee dhavvee livlothonki vina, paayaala aat nau varshaacha poraaskacha asana, thevdacha vaade. Maja parchi paavuntakun rayl adhikaari 'thoo kasala poora tikat ghetlaasa, ardha tikat getlaasuyaaki, manun. Heenv vaajla, boyeevora nijungelon. Paashte Egmore yevungela manun koniki mala utivle. 


Majakada Aeka padkaacha pisivi hotha - dhone angarka, dhone nijaar, aeka chouka, aeka paangurna, thevdacha - thae kaadingun kalle utharlon. Thor ghaanva, Thor tikaana, chaar paanch rayl gaadi hotaaklothe, barun loka, mala paara aascharya hotha. Kalle otaaklothon, konithri balaangun jaayaala yethaatha ka manun. Nankara vela jaalaampiri mala bhen vaataala aaramba hola. Themma aekla yevun, thumaala kotta jaanvan, mee taxeentha balaangun jaathon, manun bandi dhaakivla, baajucha otaklotha. Maaga puda taxeentha geltha nahi, motor caaraantha ghelothon, paranthu taxeentha? Theyin aekla! Mylapooraala naattu muthu kumarappa mudhali beedhila jaanvan mantlon. Aanknaara saangitla, chinthaacha bhogunuka, mee balaangun jaathon, ae aajeela abhiramapuramaantha uthrivintakun thumaala gharaantha sodthon, jaayaacha vaatacha, Adhika paise hoina mantla. Udhanda maryaadhaavini bollaa. Bandeentha vegun baslo, bandi nigla, kotta kottaki gela, caaraantha thae aajeela uthrivuntakun Aeka dhaha nimishaantha mamaacha gharaala noongelaa. Doha mama thae gharaantha hothe, aekle taxi otaakaacha paavun baayaara ale. Mala paavuntakun, 'thoo kasaala taxeentha alaasa, thula balaangun yeyaala Vinoo gelaaye mantle. Taxiwalaala saade theen rupaye dhevun paativle. Aeka ghantaa nanthara Vinoo ale, raamchandru alaa nahi, manatha. Nanthara mala kalla, bussantha chaalis paise dhevun gharaala alaasuya, mee saade theen rupaye udhanda vecha karivuntaklon manun.

 


Maaga livaacha:-


1. Marathintha livaanvan manun livalthe, hyaantha Madhwa Sampradhaaya vishaya kaayin nahi. Samagamacha thorle opingitlatha asundhe, nahithra pusun taakuyaa.

2. Aniki yevuya, o r u, C a a c a, Na ya Na ni na.

 

Comments :-

Pandu Rengan N :-
Thye kaali taxila sade theen rupya dhelantha. Thamma illga 10 paisa, dhruda 15 paisa nahin manje 25 paisa. jevna 80 paisa. Taxila dhyala thumala manna aalaki! thyetha aacharya. Ankin liva vo.

Rajaram Ramachandran :-
Mee kotta paise dhilon, maja mama dhile, mala sivaa dhetha, mahina Sevti vegla.

Raghavendran Bhimarao :-
This reminds me of my trip to Chennai from Kumbakonam. when I was 12 years old., Nice narration.,!

Canchi Ravi :-
Neeta ahe juna charitra! Malaa 13 varsha asthamma mee ekla Hyderabadanthun Guntakal gelo. Amcha kaka railway TTE. Amcha postcard tyansa ghela nahin. Stationala konina aale naheeth. Dholeth paani yaala aarambha jhaala. Kasaki pahila platformkada yevun white uniform gaalingalthe manushaala vicharlo amcha kakaacha naava saangun. Tho lataka putaka direction dhela. Konthakonthaki railway quarters madhye jhaavun vicharalta, ek baiko correct direction dheli. Tajaprakar kasaki jaavun paavlo. Kakima dislee. Appada! First Mantralaya trip thay varshacha (1967) jhaala, kaka balengun gele. Mee angoli karun jevanagi jhalananthar postman aala. Mee livalthe card majha haathicha milaala!

Gururajan Srinivasan :- Recalling old times? Good.

Rajaram Ramachandran :-
Ghavaantha kaapani cha samay naho ye, asalthiri mee lokaansa nankara kaapuyaa ki manun prayathna karthon.

 

bottom of page