top of page
During the Morning Walks - 10
home-button.png

आज पाष्टे आरारला चालून जायाला झाल नाही. वेगळ॑ काम होत॑. तजमळे सायंकाळी दिवा लावलांपिरी अस॑ बाह्यर निघला. नंखर अधीक दूरेच गेला. चेन्नै नहोका, वार॑ वासि नहोत॑ वातावरन. अंगरखा आंगाला चिकटूनगेल॑, तेवढ॑ उक्काडा. घाम गळत होत॑.


परतून येताना एक घर फाडून बांधाच ठिकाणी नंखर ओठाकला. चोखट घर, चांगळ होत॑, अत्ता फाडूनटाकले. भोई तळास्क होत॑. विटकारा (जुने) तेथ तेथ भरून पडल्होत॑. बाह्यरल॑ भिंती बाह्यर एकला (तेथ काम करणार) संपाक करत होता. एक अलूमिनियम तप्पेत खाले होत॑. त्यांत असून वाफ़ येत होत॑. अण्खीएक चूलीव॑र (चार चार विटकारा दोन पटीस, मागे तेवढेच) होत॑. मोडक॑ कट्टा अस्कीन घालून चूल नीट जळत होत॑. आरार दोन निमिष तेथ ओठालका. उगोच सरकांवतेच की ? तजकडे आज काय संपाक म्हणून विचारला. भात, कालवण (कुलम्बु) तेवढेच म्हणट्ला तो. सध्या अण्खीन तीन दिवस येथ॑, घर मोडणे झाल॑, विटकारा अस्कीन बंडींत घालून पाठिवूनटाकलतर॑ काम झाल॑, निघून जाईन. नंतर॑ इन्जिनीयर येऊन पाव्हून घर बांधताना परतून येईन॑. तेवढ॑ चोखट घर हो, मलाच मोडणे मनाला कष्ट होत॑, काय करणे, अमच॑ काम तेच, म्हणट्ला. तुमचस्क॑ वाचल्होतों म्हणजे मीहीं कुर्सीव॑र बसून मेजाव॑र काम करलासन॑. घरांत बसून तुमचस्क॑ मेजाव॑र जेवत असेन, अस॑ बीदींत संपाक करून जेवलासना म्हणूनहीं सांगिट्ला.


आरार सांगिट्ला, नदीच एक कांठांत्सून पाह्यिलतर॑ दुसर॑ कांठापटीस तेवढीन हिरव॑ ज़मीन चांगळ॑ चांगळ॑ दिसेल॑, अपण ओठाकलत॑ पटीस तस कळ्ना. वाचून निम्मतीन॑ कुर्सीव॑र बसून काम करणार अस्कीन संतोषविणी आहेत म्हणींगतोस का ? तस॑ नाहीप्पा, तुझस्क॑ आंगाच श्रम देवून काम करणार नीटच असतात॑, बेष भूक लागत॑, कालवण-भात, ताक-भात पोट भरून जेवतांत॑, रात्री झोंपी जातांत॑ नहोका ? अत्ता अधीक आंगाच श्रम नाहीत काम करणार काय करतात कळल का ? कुर्सीव॑र दिवस भरून बसून काम करतात नहोका, माद सूळ, गुडिघा सूळ येत॑, कपाळ सूळ येत॑, गळा लचकून जात॑, कुत्राला बांधास्क॑ एक पट्टी गळांत॑, एक मादांत॑ बांधींगत॑ घडी घडी वैद्यशाला जातात॑, भूक लागाला औषध, जीर्णाला औषध, झोंपी जायाला औषध, परसू जायनातर जायाला औषध, अधीक गेलतर राह्त कराला औषध, हेला औषध तेला औषध म्हणून जेवलांपिरी एक डब्बा औषध ठींगून बसतात॑. काय कायकी रोग, साखरीच म्हणतात, स्पोन्डिलैटिस म्हणतात, अस॑ केवढेकी. त्याकरतान वाचलोंनाहीकी म्हणीगनको, एकेकले तेनी असाच ठिकाण चोखट म्हणींगाम॑. दुसरेंना पाव्हून अम्ही तस नाहीकी म्हणींगताने, म्हणून आरार सांगिट्ला. आरार सांगिट्लत॑ तला समजलकी नाहीकी, आरारला एक उपन्यास करलास्क॑ संतोष. घराला परतला. वांचून पडलसलतर॑ उद्या तला कायतरीन भाजीपाला, घराच नारळ॑ दोन तीन काढींगून जाऊन द्याम॑ म्हणूनहीं म्हणींगट्ला. 

Aaje paashte rraala chaalun jaayaala holni, vaegla kaam hotha. Thyaaja mala shaankaali divaa laaglaampiri asa baayaara nigla. Nankara adhika dhooracha gela. Chennai naho ka, vaaraa vaasi nahotha vaathavaran. Angarka aangaala chikatun gela, thevda ukkada. Gaanva galatha hotha.

Parthun yethaana aeka ghara paadun baandhaacha tikaana nankara otaakla. Chokkota ghara, chaangla hotha, aththa paaduntaakle, boyee thaalaaska hotha, vitkara (juna) theththa thettha barun pallotha. Baayaarla binthi baayaara aekla - theththa kaam karnaara - sampaaka karatha hotha. Aeka aluminum thappela kalle hotha. Thyaantha asun waafaa yetha hotha. Aniki aeka chulivora - chaar chaar vitkara dhone patisa, maaga thevdacha - hotha, modka katta askin gaalun chule neeta jalatha hotha. rr dhone nimisha theththa otaakla. Ugocha sarkaanvaanthacha ki? Thyaajakada aaje kaaye sampaaka manun vichaarla. Baatha, kaalvana (kuzhambu) thevdacha mantla tho. Sadhya aniki theen dhivasa kaama yeththa, ghara modna jaala, vitkara askin bandeentha gaalun paativuntaklathra kaam jaala, noonjaayina. Nanthara​ engineer yevun paavun ghara baandhthaana parthun yeina. Thevda chokkota ghara vo, malaacha modna manaala kashta hotha, kaaye karna, amcha kaama thaecha, mantla. Thumchaska vaachlothon manje meeyin kursivora basun maeja vora kaam kaarlaasana. Gharaantha basun thumchaska maejaavora jevatha asana, asa beedheentha sampaaka karun jevlaasnaa manunayin saangitla.


rr saangitla, nadhicha aeka kaantaanthasun paayilthara dusara kaantaapatisa thevdin (h)iruva zameen chaangla chaangla dhisala, apan otaakaltha patisa thasa kalna. Vaachun nimmatheena kursivora basun kaam karnaara askin santhosha vini ahetha maningthoska. Thasa naahippa, thujaska angaacha srama dhevun kaam karnaara neetacha asthaatha, besha booka laagtha, kaalvana baatha, thaak baatha pota barun jevthaantha, raathri jompi jaathaantha nahoka? Aththa adhika aangaacha srama naahitha kaam karnaara kaaye karthaatha kalalka? Kursivora dhivasa barun basun kaam karthaatha nahoka, maadhaa shoola, gudgaa shoola yetha, kapaal shoola yetha, gala lachkun jaatha, kuthraala baandhaska aeka patti galaantha, aeka maadhaantha baandhingthaatha, gadi gadi vaidhyashaalaa jaathaatha, bhooka laagaala aushdha, jirnaala aushdha, jompi jaayaala aushadha, parsu jaaynaathra jaayaala aushadha, adhika gelthra raatha karaala aushdha, yela aushadha, thela aushdha manun jevlaampiri aeka dabba, aushadhaacha​ teengun basthaatha. Kaaye kaayeki roga, saakhareecha manthaatha, spondylitis manthaatha, asa kevdaki. Thyakarthan vaachlon naahiki maninguko, aekekle theni asaacha tikaana chokkota maningaavan. Dusaraana paavun ami thasa naahiki maningthaane, manun rr saangitla. rr saangitlathe thela samjalaki naahiki, rraala aeka upanyaas karlaaska santhosha. Gharaala parthla. Vaanchun pallaasalthra udhya thela kaayethirin baaji paala, garcha naarala dhone theen kaadingun jaavun dhyaanvan manunayin maningitla.
 

bottom of page