top of page
home-button.png
काळ बदलत॑का, नाही, लोके बदलतातका ? 7

In this series of 11 narratives RR takes us through  the "then and now" of things. 

एक रुब्बलते पीठच॑, परंतु इंग्ळीषांत॑. नंखर॑ बरोर रगडलन्होते, इंग्ळीष रुब्बगुंडांत॑. त्याकरतां अत्ता देशस्थ मराठी रुब्बुगुंडांत॑ रुब्बून पाव्हूम्हणे. चघळणे तुम्हाला अग्गीन नंखर॑ कष्टच॑.

लग्न म्हणाच हदार(हजार) वर्षाच रोप/झाड म्हणतील॑. ते काळांत लेंकीला लग्न करून ठिवाला माय-बाप तेवढ॑ श्रम भोगतील॑. हे काळांत॑ ? विचारणेच नोको ! तेम्हा अग्गीन एक लग्न म्हणजे नवरीच घरचे तीन चार महिने पुढेसूनच काय काय कराम॑ म्हणून योचना करून, एक एक विणी नग॑, लुगडी वगडी घेऊन ठिवाला आरंभ करूनटाकतील॑. त्यज विना नवराला करामते करणी सवरणी - सोवळा, मुदी वगैरा वगैरा घेऊन ठिवूनटाकतील॑. छत्र॑, आचारे, संपाकी, वाजिंतरिवाला, नवराला मिरिविणिक्के कराला कार॑ (भंडी), फूल॑, आचारेच सामान॑, संपाकाच सामान॑, सोयरेधायरे लोकांना आह्येर द्याच सामान तेवढीन घेऊन बरोर जानवासाच पुढल॑ दिवस सांकाळी (सायनकाळी) छत्राला आणतील॑. कित्येक लग्न तीन दिवस, कित्येक पांच दिवसाला असेल॑. ह्येंत॑ उदंड मुख्य मनुष-बळ॑. पळा-पळी कराला तीन-चारदने असाम॑. असलास्क॑-असून संपाकी कायतरीन पदार्थ पह्जे म्हणाला, आचारे "मी ते आणे म्हणट्ल्होतों की, ते नाही की. समेच पह्जे" म्हणतील॑. नवराच घरांत कोणीतरीन एक-दोघदने कलग (कलह) करणार अस्तील॑. "हे बरोर नाही, ते बरोर नाही, वेगळे आणीव॑" म्हणतील॑. मझ॑ लग्नांतीन मला कळिविनास्क॑ नवरीच घरचाना नंखर॑ श्रम देले म्हणून मला नंतर॑ कळ्ळ॑. तेवढीन बरोर करून नवराच घरचाना बंडी वेघीवून पाठिवला नंतरच॑ नवरीच माय-बापाला बरोर स्वास सोडाला होईल॑. ते काळांत॑ एकच-एक फोटो काढणार असेल॑. त्यजमळे लग्न पाह्याला आलत्यांस॑ काईं श्रम असना.

हे काळांत॑ ? पोणावांटा लग्नांत तेवढ॑ कामईं - रांगोळी घालणेंत्सून कालिवलते-भात बांधून देजोरी - काम ओपींगला मनुष आहेत॑. त्यंचकडे संपाकी, आचारे बरोर करींगून असतील॑. पह्जतर॑ तेनीच छत्र, संपाकी, आचारे अण्की काय पह्यजेतरीन करून देतील॑. नवरा नवरी अम्हीच पाह्यींगाम॑ ! आह्येर वगैरा हे अम्हीच करींगाम॑.

हे काळांत॑ ? दोन-तीन फोटो काढणार॑, वीड्यो काढणार॑ अस्तील॑. त्यंचमळे लग्नाला आलते लोक॑ नवरा नवरी गरसोळी बांधाचपणीं पाह्याला होईना. एक लग्नांत॑ पुरोहित ते फोटो/वीड्योवालेंकडे "तुम्ही अग्गीन नंखर॑ सरकूनच असा, लोकाला पाह्याला सोडा, मी नंतर॑ तेवढ्यालीं ॲकषन-रीप्ळे करिवितों म्हणून सांगिट्ले. तसच, गरसोळी बांधाच॑, सप्तपती वगैरा ॲकषन-रीप्ळे करिवले !

शेवटले दिवस भात अग्गीन बांधून देणे आही. डब्बांत घालून देऊनटाकतील॑. नवरीच घरचान तेवढे श्रम कळ्ना. मनुष-बळ तेवडे गरद नाही (गरदनी). पैसेच बळ असलतर॑ पुरे.

इंग्ळीषाच नव॑ रुब्बुगुंडांत॑ अण्की एक दिवस रुब्बतों. v.p.

......Save DM

Write DM......

Eka rubbaltha peetacha, paranthu Englishaantha, nankara barora ragadalnotha, English rubgundaamala, thyaakarthan aththa Desastha Marathi rubgundaaantha rubbun paavumana. Chagalna thumaala aggi nankara kashtacha.


Lagna manaacha hazaar varshaacha ropa/jhaada manthila. Thya kalaantha lenkila lagna karun tivaala maaye baapa thevda srama bogthila. Yeh kalaantha? Vichaarnacha nokko! Themma aggi eka lagna manje navaricha garche theen chaar mahine pudasunacha kaaye kaaye karanvan manu yochana karun, eka eka vini naga, lugdi vagdi ghevun tivaala aaramba karuntaakthila. Thyaaj vina navaraala karaanvanthe karni savarni - sovla, mudhi, vagairah vagairah yi gevun tivuntaakthila. Chatra, Aachaare, Sampaaki, Vaajinthiri vaala, navaraala mirivinikke karaala caara, pula, aachaarecha saamana, sampaakaacha saamana, soyre dhaayre lokaana ahyaara dhyaacha saamaana thevdi gevun barora jaanavaasaacha pudla dhivasa saankaali chathraala anthila. Kiththeka lagna theen dhivasa, kiththeka paanch dhivasaala asala. Entha udhanda mukhya manusha bala, palaa pali karaala theen chhar dhane asanva. Aslaaska asun sampaaki kaaythiri padhaartha pajje manala, aachaare, mee the aane mantlothonki, the naahiki, samacha pajje manthila. Navaraacha gharaantha konithiri eka dogadhane kalaga karnaare asthila, yeh barora nahi, the barora nahi veghla anivaa manthila. Maja lagnaanthayi mala kalivinaaska navricha gharchaana nankara srama dhile manun mala nanthara kalla. Thevdi baro karun navaraacha gharchaana bandi veghivun pativlaa nantharacha navricha maaye baapaala barora swaas sodaala hoila. The kaalaantha ekacha eka photo kadnaara asala. Thyaaja mala lagna paayaala althaansa kayin srama asnaa.

Yeh kaalaantha? Ponavantaa lagnaantha thevda kaamayi - raangoli ghaalaanthasu kalivla baatha baandhu dethori kaama opingaala manusha ahetha. Thyaanchakada sampaaki, aachaare baro karingun asthila. Pajjethra thenicha chathra, sampaaki, aachare aniki kaaye pajjethiri karun dethila. Navara navri amicha paayingaanva. Aahyaara vagairah yi amicha karingaanva.


Yeh kaalaantha? Dhone theene photo kaadnaare, video kaadnaare asthila. Thyaanchamala Lagnaala althe loka navara navrila gharsoli baandhaachapini paayaala hoina. Eka lagnaantha Purohitha the photo/videowalenkada 'thumi aggi nankara sarkunacha asaa, lokaana paayaala sodaa, mee nanthara thevdaalayi 'action replay' karivithon' manun saangitle. Tasacha gharsoli baandhaacha, sapthapathi vagairahla 'action replay' karivle!

 

Sevatla dhivasa baatha aggi baandhun dhena nahi, dabbaantha ghaalun dhevuntaakthila. Navricha gharchaana thevda srama kalna, manusha bala thevda gardhini, paisecha bala asalthara pure.


Englishacha nava rubgundaantha aniki eka dhivasa rubbuthon, v p.

bottom of page